14 stycznia 2016

Autor: Administrator serwisu

14/01/2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

W dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 14.30 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 22.12.2015 r.
Komisja konkursowa została powołana Zarządzeniem Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert.
Komisja zebrała się w składzie:

  1. Agnieszka Dąbrowska - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Przewodnicząca Komisji.
  2. Izabela Milewska - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Wiceprzewodnicząca Komisji.
  3. Renata Trzpil - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Sekretarz Komisji.
  4. Ryszard Myśliwski - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Na posiedzeniu opiniowano ofertę złożoną na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszenie z dnia 22.12.2015 r„ którego zadania szczegółowo obejmowały opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizacje/kastracje oraz chipowanie bezdomnych lub przygarniętych zwierząt, ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Otwocka.

Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Opieką nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizacje i kastracje oraz chipowanie bezdomnych lub przygarniętych zwierząt, ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławiania bezdomnych zwierząt zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzali drogowych z udziałem zwierząt oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Otwocka.

Kwota dotacji na zadanie

200 000,00 zł

Ilość złożonych ofert

1

Nazwa oferenta

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie

Data złożenia oferty

11.01.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję konkursową

negatywna

Kwota przyznanej dotacji

0,00 zł

Komisja Konkursowa przedstawi protokół z oceną oferty do akceptacji Prezydentowi Miasta Otwocka.
Agnieszka Dąbrowska - Przewodnicząca Komisji
Protokół sporządziła Renata Trzpil – sekretarz komisji

ikona strzałka Protokół do pobrania