15 stycznia 2016

Autor: Administrator serwisu

20/01/2016

 Otwock, dnia 15 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

W dniu 13 stycznia 2016 r. o godz. 14.30 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 23.12.2015 r.
Komisja konkursowa została powołana Zarządzeniem Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert.

Komisja zebrała się w składzie:

  1. Agnieszka Dąbrowska - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Przewodnicząca Komisji.
  2. Izabela Milewska - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Wiceprzewodnicząca Komisji.
  3.  Renata Trzpil - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Sekretarz Komisji.
  4. Ryszard Myśliwski - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Na posiedzeniu opiniowano ofertę złożoną na realizację zadań z zakresu Ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi, ogłoszenie z dnia 23.12.2015 r., którego zadania szczegółowo obejmowały prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działania prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka.

Wyszczególnienie zadań z oceną komisji
Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Kwota dotacji na zadanie

Ilość złożonych ofert

Nazwa oferenta Data złożenia oferty Ocena oferty dokonana przez komisję konkursową Kwota przyznanej dotacji
Prowadzenie placówki realizującej działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działania prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka. 250 000,00 1 Fundacja Konstruktywnego Rozwoju 31.12.2015 r. pozytywna 250 000,00

Komisja Konkursowa przedstawi protokół z oceną oferty do akceptacji Prezydentowi Miasta Otwocka.

Agnieszka Dąbrowska - Przewodnicząca Komisji

Protokół sporządziła: Renata Trzpil - sekretarz komisji

ikona strzałka Protokół do pobrania