17 lutego 2016

Autor: Administrator serwisu

05/03/2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

W dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 10.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów  ofert.

Komisja konkursowa została powołana Zarządzeniem Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert.

Komisja zebrała się w składzie:

  1. Agnieszka Dąbrowska - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Przewodnicząca Komisji.

  2. Izabela Milewska - przedstawiciel Prezydenta Miasta -  Wiceprzewodnicząca Komisji.

  3. Renata Trzpil - przedstawiciel  Prezydenta Miasta  -  Sekretarz Komisji.

  4. Ryszard Myśliwski – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

 Na posiedzeniu opiniowano oferty złożone na realizację zadań z zakresu:

I Upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki. 
II Ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi w Otwocku w 2016 r. 
III Ochrony zdrowia – Profilaktyka poprzez sport  
IV Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

ikona strzałka Protokół z posiedzenia Komisji