„Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę” – Otwock wśród najlepszych

Autor: Gazeta Otwocka

02/03/2017

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 ma na celu wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W roku 2017 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono 5 mln. zł

28 lutego odbyło się spotkanie na którym zespół koordynacyjny przy Wojewodzie Mazowieckim wybrał 16 projektów, które otrzymają rekomendację do dofinansowania w w/w programie.

Do Urzędu Województwa Mazowieckiego wpłynęło 67 projektów (58 zgłoszonych przez samorządy, 9 przez organizacje pozarządowe). Nadesłane projekty były rozpatrywane przez komisje w trzech obszarach:

  1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
  2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży
  3. Edukacja dla bezpieczeństwa

Miasto Otwock złożyło projekt w obszarze pierwszym, tj. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”. Założeniem projektu jest „Budowa sygnalizacji świetlnych w Otwocku wraz z kampanią edukacyjną – „Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę” w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Projekty, które uzyskały rekomendacje będą przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu drugiego etapu postepowania kwalifikacyjnego.

Więcej o Otwockim projekcie „„Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę””

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także realizując przyjęte kierunki działania skoncentrowane na poprawie bezpieczeństwa publicznego Miasto Otwock planuje w 2017 roku realizację inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Uzupełnieniem i istotnym elementem całego projektu jest akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę” skierowana do dzieci z otwockich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ich rodziców i wychowawców. Dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych istotne znaczenie ma współpraca administracji publicznej, organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organizacji społecznych. Dlatego w projekt „Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę” zaangażowane zostały wszystkie najważniejsze instytucje i organy bezpieczeństwa i porządku publicznego działające na terenie Otwocka. Deklarację współpracy złożyły Komenda Powiatowa Policji w Otwocku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, Straż Miejska Miasta Otwocka, Ochotnicza Straż Pożarna Otwock-Jabłonna, Ochotnicza Straż Pożarna Otwock Wólka Mlądzka oraz Oświata Miejska w Otwocku.

Projekt „Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę” przewiduje ścisłą współpracę między partnerami projektu w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjnej poświęconej bezpieczeństwu w miejscach publicznych, a w szczególności w ruchu drogowym. Działania projektowe proponowane do realizacji są zbieżne z założeniami rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, odpowiadają założeniom celu głównego Programu oraz Celu szczegółowego nr 1. Dlatego Miasto Otwock złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. Całkowity budżet zadania wynosi 430 400 zł, zaś kwota maksymalnego wsparcia z rządowego programu wynosi 100 000 zł.

Cel projektu, którym jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych będzie realizowany za pomocą następujących działań:

  • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okrzei – Rycerska – Portowa.
  • Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Batorego (w pobliżu skrzyżowania z ulicą Olszową).
  • Przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych w otwockich przedszkolach i szkołach.
  • Zakup dwóch defibrylatorów, które znajdą się na wyposażeniu otwockich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Potrzeba realizacji inwestycji, które znalazły się w programie „Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę” została potwierdzona przez mieszkańców w ubiegłorocznej edycji Otwockiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Okrzei-Rycerska-Portowa poparło 818 mieszkańców, zaś na zadanie budowy świateł na przejściu dla pieszych na ulicy Batorego głosowało 537 osób. Potrzebę ich realizacji oraz zasadność przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej potwierdzili także wszyscy partnerzy projektu.

Otwocki projekt jest odpowiedzią na oczekiwania i zapotrzebowanie społeczne, a jego realizacja podniesie poziom bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Budowa sygnalizacji świetlnych w ocenionych jako bardzo niebezpiecznie lokalizacjach przyniesie efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania w ramach projektu podniosą poziom wiedzy oraz wzmocnią aktywizację mieszkańców, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na jego długookresowe oddziaływanie. Podjęta współpraca z partnerami projektu ma na celu stałe diagnozowanie potrzeb społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, opracowanie metod skutecznego współdziałania, monitorowania efektów współpracy i jej dalszego trwania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 

Galeria