Budowa drogi ekspresowej S17 – materiały informacyjne

Autor: Wydział Kultury i Promocji

30/10/2017

Termin oddania odcinka drogi do ruchu przewidywany jest w maju 2019 r. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S17 na przeważającym zakresie przebiegał będzie po śladzie istniejącej drogi krajowej DK 17 z odgięciem południowo-zachodnim na końcowym odcinku trasy omijając miejscowość Ostrów.

Początek inwestycji znajduje się w rejonie skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową 2703W (ul. Adama Mickiewicza) i drogą gminną (ul. Dębową) w miejscowości Góraszka w gminie Wiązowna w km ok. 4+049.

 W ramach inwestycji przewiduje się:

 • Budowa drogi ekspresowej w km 4+049 – 19+200 z podziałem na dwie części:
 1. część km 4+049 – 5+065(węzeł Góraszka);
 2. część km 5+065 – 19+200;
 • Budowa czterech węzłów: węzeł Góraszka (dawniej „Wiązowna I”), węzeł Wiązowna (dawniej „Wiązowna II”), węzeł Otwock (dawniej „Wólka Mlądzka”), węzeł Ostrów;
 • Budowa dróg poprzecznych;
 • Budowa dróg dojazdowych;
 • Budowa obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty w ciągu drogi ekspresowej, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową , tunel dla pieszych pod drogą ekspresową, przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przepusty dla zwierząt małych (suche), przepusty dla płazów (suche)); 
 • Rozbiórka obiektów inżynierskich;
 • Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych (w tym: budynki mieszkalne, budynki handlowe, budynki magazynowe, wiaty, urządzenia reklamowe itp.);
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty stanowiące przejścia dla zwierząt, przepusty melioracyjne);
 • Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych, umocnienie koryta rzeki Świder i Mieni, przebudowa drenażu rolniczego,
 • Budowa odwodnienia drogi;
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu;
 • Budowa oświetlenia;
 • Budowa zasilania Systemu Zarządzania Ruchem;
 • Wykonanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • Budowa kanału technologicznego;
 • Budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (urządzeń melioracji, sieci elektroenergetycznych (nN, SN, WN, NN), sieci teletechnicznych, sieci gazowych, sieci wodociągowych, sieci sanitarnych);
 • Wycinka zieleni kolidującej z inwestycją;
 • Nasadzenie roślinności ochronnej i ozdobnej.

Koniec budowanego odcinka zlokalizowano w ok. km 19+200, gdzie projektowana droga ekspresowa S17 łączy się z istniejącą drogą krajowa nr 7 w miejscowości Ostrowik

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg dzięki płynnemu potokowi ruchu oraz zabezpieczeniom przeciwhałasowym w postaci ekranów akustycznych,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

W związku z budową drogi ekspresowej S17 przewiduje się okresowo:

 • wieloetapowe tymczasowe organizacje ruchu związane z budową drogi,
 • odcinkowe utrudnienia w ruchu z ograniczeniem prędkości, zwężeniem jezdni, zakazem wyprzedzania, sygnalizacją świetlną,
 • możliwe krótkotrwałe utrudnienia związane z dojazdem do poszczególnych posesji.

DO POBRANIA:

Diagram Plan orientacyjny Prezentacja Plakat Ulotka