CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej


Adres:
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa
Telefon:
22 619-44-76
Strona www:
www.warszawa-praga.caritas.pl
E-mail:
warszawa-praga@caritas.pl

Osoby formalnie zarządzające organizacją:

Dariusz Marczak - Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Pola działań:

Sztuka i kultura
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Edukacja i wychowanie
Ochrona zdrowia
Usługi socjalne i pomoc społeczna
Ochrona środowiska
Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym
Religia

Misja organizacji – główne cele:

Misja Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej to: "być głosem ubogich - usłyszeć, przyjąć jako własny i stać się tym głosem".
Celem jest działalności charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wpływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na celu godność każdej osoby ludzkiej.

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej w ciągu 18 lat swojej działalności na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej utworzyła sieć placówek:
3 Jadłodajnie dla ubogich
Centrum Charytatywno- Opiekuńcze
2 Domy Dziennego Pobytu
2 Centra Interwencji Kryzysowej
Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Katolicki Ośrodek dla Osób Specjalnej Troski
Dom Samotnej Matki
Warsztaty Terapii Zajęciowej
12 świetlic dla dzieci
8 Stacji Opieki Medycznej
Punkt Pomocy specjalistycznej
Magazyn Żywnościowy
2 Środowiskowe Domy Samopomocy
Integracyjny Klub Pracy,
Saskie Centrum Pomocy Rodzinie
Zakres działalności Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i sposoby realizacji tych działań są znane i doceniane przez środowiska lokalne, zarówno przez władze samorządowe jak i tych, do których kierowane są te wszystkie działania - osób korzystających z usług świadczonych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat:

Programy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wieloletnie:
Akcja kolonijna - wyjazd 3.500 dzieci i młodzieży z ubogich wielodzietnych rodzin (dużej mierze bezpłatnie) na 14-dniowe turnusy kolonijne w atrakcyjnych górskich i nadmorskich miejscowościach.
W akcji bierze udział 350 wolontariuszy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Akcja Mikołaj - spotkanie mikołajkowe dla 1.500 najuboższych dzieci organizowane co roku przez Caritas DWP. Wiele atrakcji, występów i rozdanie prezentów.
Dzień Dziecka z Caritas - Czerwcowe spotkania integracyjne dzieci z 12 świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Caritas DWP połączone z wielkim festynem z okazji Dnia Dziecka.
Dożywianie dzieci w świetlicach Caritas DWP - oprócz programów edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych świetlice Caritas DWP prowadzą regularne dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia.
Program Skrzydła - program pomocy materialnej dla uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i niepełnych prowadzona od 3 lat przez Caritas.
Program PEAD - dostarczenie żywności dla najuboższej ludności UE. Wydawanie bezpłatnej żywności na terenie kilkudziesięciu parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - akcja prowadzona od 1994 roku polegająca na rozprowadzaniu świec wigilijnych ze znaczkiem Caritas poprzez parafie. Uzyskane środki ze sprzedaży przeznaczone zostają na pomoc dzieciom.
Jałmużna Wielkopostna - prowadzona przez Caritas DWP od 1997 roku polegająca na rozprowadzaniu w szkołach i parafiach skarbonek, do których głównie dzieci odkładają zaoszczędzone pieniążki z przeznaczeniem na pomoc ludziom starszym, schorowanym, ubogim.
Caritas DWP włącza się w każdą akcję ogólnopolską organizowaną przez Caritas Polska.
Niektóre programy i projekty zrealizowane w ostatnich 2 latach przez Caritas DWP:
"Wiem że potrafię", "Potrafię więcej" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
"Z nadzieją w przyszłość", "Jasny horyzont"- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.
"Świat dla przyszłych pokoleń" - Kształtowanie postaw proekologicznych wśród wychowawców.
Ponadto Caritas DWP realizuje i przeprowadza wiele programów w swoich placówkach zarówno w świetlicach, centrach interwencji kryzysowej, warsztatach terapii zajęciowej.

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Marta Chojnowska

ikona strzałka Karta danych o organizacji