Centrum Kardiologii w Józefowie zagrożone

Autor: Administrator serwisu

Foto: centrumkardiologii.pl

Pan Konstanty Radziwił - Minister Zdrowia

Pan Filip Nowak - Dyrektor Mazowieckiego Odzdziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Miasto Otwock z ogromnym niepokojem przyjęło informację o ryzyku zaprzestania udzielania świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej – hospitalizacji w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych i całkowitego zamknięcia Oddziału Chirurgii Naczyniowej Centrum Kardiologii w Józefowie.

Polska kardiologia należy do jednych z najlepszych w Europie, jest jednym z liderów kardiologii inwazyjnej w Unii Europejskiej. Pod względem dostępności do angioplastyki, stosowanej w tzw. ostrych zespołach wieńcowych, wyprzedzamy takie kraje jak Wielka Brytania, Francja i Holandia. Leczeniem tym objętych jest aż 90 proc. wszystkich Polaków z ostrym zawałem serca.

Kardiolodzy interwencyjni w Polsce w ciągu ostatnich lat uratowali życie tysiącom Polaków. Największym sukcesem ostatnich lat polskiej medycyny było wprowadzenie jednego z najskuteczniejszych w Europie systemów leczenia zawałów. Ponadto w Polsce wykonywane są wszystkie operacje wad wrodzonych serca u dzieci, nawet te najtrudniejsze, związane z niedorozwojem lewej komory serca. Co roku u najmłodszych pacjentów wykonuje się 2,5 tys. wszystkich takich zabiegów

Rozwój i upowszechnienie technologii medycznych zmieniły nieodwracalnie oblicze kardiologii w naszym kraju. Jest to efekt budowania polskiej kardiologii przez wiele ostatnich lat dzięki inicjatywom, zaangażowaniu i wysiłkowi licznych lekarzy, specjalistów, profesorów i dyrektorów, które nie byłyby możliwe bez stworzenia mechanizmów logistycznych i wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia

Brak zwiększenia kwoty limitu na realizację przez Centrum Kardiologii świadczeń chirurgii naczyniowej – hospitalizację, całkowicie odetnie pacjentom (w tym również mieszkańcom Gminy Otwock) dostęp do skutecznego leczenia w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Z informacji medialnych bezpośrednio wynika, że limity przydzielane dla ośrodków leczących pacjentów z chorobami układu krążenia, nawet przy zdecydowanych ograniczeniach liczby planowych przyjęć pacjentów, są niewystarczające.

Centrum Kardiologii działa na rynku usług medycznych od 2009 r. Od roku 2014 Centrum realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim na świadczenia chirurgii naczyniowej – hospitalizację. Od tego czasu Centrum Kardiologii udzieliło prawie 1700 świadczeń chirurgii naczyniowej na łączną wartość prawie 17 milionów 337 tysięcy złotych. Miesięczna wysokość limitu finansowania świadczeń z ww. zakresu w 2016 r. wynosi 118 tysięcy 678 złotych, co pozwala zabezpieczyć dostępność do świadczeń zaledwie dwóm pacjentom w skali miesiąca.

Przyznanie limitu na tak niskim poziomie nie jest wystarczające na zabezpieczenie przyjęć ratujących życie i nie pozwala na realizację planowych przyjęć.

Oddział chirurgii naczyniowej w Józefowie utrzymuje bardzo dobre wyniki leczenia, przyjmując całodobowo ciężko chorych pacjentów z zaawansowanymi chorobami układu krążenia. Śmiertelność wewnątrzszpitalna Centrum Kardiologii utrzymuje się na poziomie poniżej 1%. Tak dobre wyniki medyczne osiągnięto dzięki bezpośredniej współpracy tych oddziałów z funkcjonującymi w tej samej lokalizacji oddziałami kardiologii inwazyjnej oraz stworzeniem zespołów specjalistów sercowo – naczyniowych opiekujących się chorymi. Ten nowoczesny model organizacji usługi sercowo - naczyniowej, stworzony przez Grupę American Heart of Poland kosztem wysokich nakładów finansowych, jest unikalny nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Taki model pozwala na kompleksowe zaopatrzenie chorych, które jest wysoko kosztowo - efektywne i obniża ogromne koszty społeczne związane z przedwczesnym zgonem i ciężkim kalectwem.

Na oddział chirurgii naczyniowej w Józefowie trafiały najtrudniejsze przypadki, pacjentów zagrożonych amputacjami z powodu zwężenia tętnic.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony zdrowia”, a „obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa”.

Konstytucja w powołanym przepisie zakłada, że państwo gwarantując każdemu prawo do ochrony zdrowia, bierze na siebie ciężar zapewnienia obywatelom dostępu do świadczeń zdrowotnych w najpełniejszym możliwym zakresie.

Warunki i zakres udzielenia świadczeń zdrowotnych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), która dokonuje rozdziału zadań pomiędzy Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministra Zdrowia oraz jednostki samorządu terytorialnego, wskazując, że domeną pierwszego podmiotu jest opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych, natomiast pozostałe podmioty czyni odpowiedzialnymi za programy profilaktyki zdrowotnej.

Na uwagę zasługuje również stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyrokach z dnia 13 lipca 2005 r. (sygn. 1 CK 18/05) oraz z dnia 14 lipca 2006 r. (sygn. II CSK 68/06), w których Sąd jednoznacznie stwierdził, że „Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek finansowania, na zasadach określonych w umowie, pełnej liczby świadczeń niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia pacjentów, niezależnie od przekroczenia przewidzianych w umowie limitów ich ilości”.

Dbanie o dobro i ochrona zdrowia mieszkańców jest dla Miasta Otwock zadaniem priorytetowym, dlatego też nie możemy pozostać obojętni na potrzeby społeczne ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej, inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami oraz podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

W związku z powyższym Miasto Otwock, pomimo szczerych chęci, nie ma prawnej możliwości udzielenia wsparcia finansowego Centrum Kardiologii, ponieważ może finansować ze swojego budżetu tylko i wyłącznie programy profilaktyki zdrowotnej inne niż gwarantowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby zagwarantować obowiązujące standardy udzielania świadczeń, konieczna jest pomoc Funduszu, umożliwiająca ich udzielanie nie tylko pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, ale także tym ciężko chorym pacjentom oczekującym z nadzieją w kolejce.

Funkcjonowanie oddziału chirurgii naczyniowej prowadzonego przez Centrum Kardiologii Sp. z o.o. w zakresie świadczeń medycznych wykazało, że jest on bardzo potrzebny dla mieszkańców województwa mazowieckiego i pozwoliło na przywrócenie zdrowia i życia wielu pacjentów. Możliwość rozszerzenia świadczonych przez ten nowoczesny oddział zabiegów, również na zabiegi planowe, pozwoli na zapewnienie lepszej opieki medycznej dla wszystkich potencjalnych pacjentów. Po obcięciu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wycen ww. świadczeń Klinika nie będzie w stanie utrzymać płynności finansowej, co doprowadzi do zamknięcia kolejnego w Polsce oddziału chirurgii naczyniowej.

Doceniając dotychczasowe wysokospecjalistyczne świadczenia kwalifikowane jako „ratujące życie” również mieszkańcom Otwocka, proszę o pomoc w znalezieniu sposobu na pozytywne rozwiązanie przedmiotowego problemu.

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Agnieszka Wilczek

ikona strzałka Pismo do Ministra Zdrowia

ikona strzałka Pismo do Dyrektor Mazowieckiego Odzdziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia