Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Współpraca z organizacjami pozarządowymiOrganizacje, które zostały umieszczone na "Mapie Aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Otwocka
porządek alfabetyczny


Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
ul. Jagiełły 10, 08-100 Siedlce,  
 25 632-77-78,   
 25 632-77-78

   biuro@bocian.org.pl
www.bocian.org.pl


Status prawny organizacji: Stowarzyszenie zarejestrowane, Organizacja Pożytku Publicznego.


nr KRS: 0000107301


Osoby formalnie zarządzające organizacją: Marek Kowalski – Prezes, Ireneusz Kaługa – Wiceprezes, Mirosław Rzępała - Wiceprezes


Pola działań:

 • Edukacja i wychowanie
 • Ochrona środowiska


Misja organizacji – główne statutowe cele działań:

 • Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody jej znaczeni oraz zagrożeń
 • Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenie przyrody
 • Opracowywanie i wdrażanie planów działań ochrony
 • Wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie zwierząt i siedlisk ich bytowania.


Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

 • Do 2004 roku Towarzystwo realizowało około 30 projektów i różnych przedsięwzięć. Najważniejsze z nich to: „Ochrona bociana biegłego na Mazowszu”, „aktywna ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych w Polsce”, „Użytki ekologiczne szansą dla zachowania bioróżnorodności w każdej gminie”.
 • Poza ww. przedsięwzięciami Towarzystwo, w ramach programów ochroniarskich, zajmowało się, bądź też zajmuje: działaniami związanymi z ochrona bociana czarnego, kraski, pustułki, rzadkich gatunków ptaków drapieżnych, sowy uszatej, cietrzewia, czynna ochrona płazów, monitoringiem i ochroną roślin naczyniowych, monitoringiem chrząszczy z rodziny kózkowatych.
 • Towarzystwo prowadzi także działalność edukacyjną poprzez stronę internetową, wydawanie plakatów, ulotek i folderów związanych z prowadzonymi programami oraz prelekcje w szkołach. Działalność Towarzystwa jest opisywana w biuletynie informacyjnym KRASKA (półrocznik)
 • Od 2005 roku jesteśmy członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN
 • TP BOCIAN współpracuje z samorządami lokalnymi, Lasami Państwowymi i mediami
 • Jesteśmy członkiem Rad Społeczno – Naukowych w 3 parkach krajobrazowych (Nadbużański PK, PK Podlaski Przełom Bugu, Mazowiecki i Chojnowski PK).
 • Członkowie TP „Bocian” są autorami i współautorami 5 dokumentacji przyrodniczych rezerwatów przyrody na Mazowszu.
 • Jesteśmy współwydawcą czasopisma naukowe „Kulon” oraz wydawca książki „Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej”
 • Jesteśmy autorami wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych ukazujących się w czasopismach naukowych i prasie


Nagrody i wyróżnienia!

 • II nagroda w Konkursie Ford Motor Company za projekt: „Aktywna ochrona płomyków i nietoperzy w obiektywach skalarnych na Nizinie Mazowieckiej”
 • Wyróżnienia z projekty: „Ochrona bociana białego na Nizinie Mazowieckiej” oraz „Ochrona płomyków i nietoperzy w obiektywach skalarnych na Nizinie Mazowieckiej” w ekologicznym konkursie Hawlett Packard Polska
 • Wyróżnienie w konkursie o indywidualna nagrodę ekologiczna firmy Bayer za projekt „Użytki ekologiczne szansą zachowania bioróżnorodności w każdej gminie”
 • Medal Wiktora Godlewskiego za Działania na Rzecz Przyrody od Ośrodka kultury w Bogutach
 • Dyplomy uznania za projekty: „Aktywna ochrona płomyków i nietoperzy w obiektywach skalarnych w Polsce” i „ aktywna ochrony sowy uszatej” przekazane przez Globalny Fundusz Środowiska
 • Medal Mazowieckiej Niezapominajki w 2003 roku
 • Wyróżnienie – Mazowiecki Lider Ekologii nadane przez WFOŚiGW
 • Nagroda – Przyjazny dla Środowiska – nadana przez WFOŚiGW


Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizacje w ciągu ostatnich dwóch lat:

 • „ochrona bielika, orlika i kani czarnej w woj. mazowieckim” (współpraca z Nadleśnictwami, Wojewódzkim Konserwatorium Przyrody, Komitetem ochrony Orłów). W ramach projektu skontrolowano 58 stanowisk ww, gatunku w celu m.in. sprawdzenia co dzieje się w strefach ochrony ich gniazd
 • „Ochrona bociana białego na Mazowszu” (współpraca z samorządami – 6 powiatów niziny Mazowieckiej, rejonami energetycznymi – 19 Rejonów Energetycznych z niziny Mazowieckiej); W ramach projektu w roku 2003 przeprowadzono inwentaryzację gniazd bociana białego w dwóch powiatach (Ostrołęka, Maków Mazowiecki). Jej podstawowym celem była (podobnie jak w poprzednich latach) ocena stopnia zagrożenia gniazd. Będą one w następnej kolejności poddane renowacji (zakładanie platform metalowo-drewnianych na słupach energetycznych; stawianie słupów wolnostojących z platformami w miejscach zagrożonych stanowisk; przycinka gałęzi zasłaniających dolot do gniazd na drzewach; montowanie platform na budynki mieszkalne). W 2003 roku interweniowano w stosunku do 615 zagrożonych gniazd na terenie woj. mazowieckiego.
 • „Ochrona sów w woj. mazowieckim” (współpraca kuria biskupia Siedlecka, Drohiczyńska).w ramach tego projektu skontrolowano 100 skrzynek lęgowych zainstalowanych na terenie woj. mazowieckiego w obiektach sakralnych dla sowy płomykówki oraz 200 koszy wiklinowych stanowiących potencjalne miejsce gniazdowania sowy uszatej.
 • „Użytki ekologiczne – szansa dla zachowania bioróżnorodności w każdej gminie” (w trakcie realizacji) ; W ramach tego projektu wykonano tablicę edukacyjno-informacyjne na dwóch użytkach ekologicznych na terenie Siedlec. Prowadzono także systematyczną dystrybucje folderka Pt. „Użytki ekologiczne dla zachowania bioróżnorodności w każdej gminie” wydanego w roku 2002.
 • „Zimowy monitoring nietoperzy w woj. mazowieckim” (współpraca z Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, Zarządu Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego). Po raz kolejny skontrolowano 2- krotnie w okresie zimowym 60 obiektów – zimowisk nietoperzy. Prace te miały na celu poznanie wieloletnich zmian liczebności nietoperzy.
 • „Monitoring populacji bociana czarnego na Mazowszu” (współpraca z Lasami Państwowymi, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody). Prace miały na celu kontrolę istniejących stanowisk bociana czarnego w woj. mazowieckim (ocena funkcjonowania stref wokół gniazd, doprowadzenie do powołania nowych stref ochronnych). Łącznie skontrolowano 135 stanowisk bociana czarnego w województwie.
 • „Monitoring rzadkich gatunków roślin na Nizinie Mazowieckiej”. W roku 2003 rozpoczęto zbierać informacje na temat kilku rzadkich roślin chronionych (mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, wielosił błękitny, pełnik europejski).
 • „Monitoring chrząszczy z rodziny kózkowatych na Mazowszu”. Prace te maja na celu rozpoznanie stanowisk występowania tych owadów, a w przypadku najrzadszych gatunków podejmowanie odpowiednich działań ochronnych.
 • „Ochrona pustułki na terenie Polski” (w ramach programu PTOP Salamandra). Program ma przede wszystkim na celu zamontowanie odpowiednich skrzynek lęgowych dla tego rzadkiego sokoła. Łącznie w 2003 roku (w ramach projektu ogólnopolskiego) zamontowano 120 skrzynek, m.in. na terenie Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, w Złotowie kościelnym oraz na drzewach w krajobrazie rolniczym w okolicach: Łosic, Sarnak, Platerowa, Huszlewa, Brwinowa, Zielonki, nad Wisłą koło Konstancina-Jeziory.
 • „Aktywna ochrona płomyków i nietoperzy w obiektach sakralnych w Polsce”. (w trakcie realizacji)- dotychczas zamontowano w 11 województwach 1080 skrzynek lęgowych dla płomykówki oraz przeprowadzono inwentaryzacje ponad 2500 obiektów sakralnych pod kontem występowania płomykówki i nietoperzy. W projekcie bierze udział 7 organizacji przyrodniczych z terenu kraju.
 • „Edukacja na nowoutworzonych użytkach ekologicznych”- w 2003 roku przeprowadzono 142 prelekcje przyrodnicze połączone z pokazami slajdów w 5 gminach powiatu siedleckiego, w ramach projektu wykonano przewodniki pt. „Co w trawie piszczy – rośliny i zwierzęta mojej okolicy”.
 • Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” posiada w swej strukturze 3 koła TP „Bocian”- jednostki terytorialne: Koło Działdowski, Południowopodlaskie, Małopolskie. Oddział warszawski TP „Bocian”. 4 sekcje tematyczne: Teriologiczna, Entomologiczna, Botaniczna, Turystyki Przyrodniczej).


Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Marcin Ilczuk


Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2006 r.


Karta danych o organizacji: do pobrania.  Akty prawne

  Konsultacje

  Aktualności

  1%

  Konkursy

  Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

  Otwarte konkursy ofert

  Inicjatywa lokalna

  Mapa aktywności organizacji pozarządowych

  Organizacje pozarządowe - alfabetycznie

  "Arkadia" Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych
  Automobilklub Polski
  Bractwo Strzelców Kurkowych "Lechity"
  CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
  Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
  Dom "Nazaret" dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi
  Fundacja RODZICE SZKOLE
  Fundacja "Posłaniec"
  Fundacja "Smyki na Start"
  Fundacja "Otwocka Jedynka"
  Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
  Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
  Fundacja Promocji Kultury "OtwArte"
  Klub Motocyklowy Zryw FG Otwock
  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Legiony Otwock
  Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Mlądzkiej
  Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku
  OTWOCKIE POROZUMIENIE RAD RODZICÓW
  Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
  Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady
  Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
  Polski Czerwony Krzyż
  Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny"
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Polski Związek Niewidomych
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalna Sekcja Mazowiecka w Otwocku. Stanica WOPR Otwock.
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział im. M. E. Andriollego
  Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
  Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
  Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nieśmy Radość"
  Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
  Stowarzyszenie Taksówek Osobowych
  Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie "Moje Miejsce"
  Stowarzyszenie Właścicieli Pawilonów Handlowo-Usługowych
  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Apollo"
  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
  Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1019
  Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
  Towarzystwo Sportowe Meran-Otwock
  Uczniowski Klub Sportowy "GEMINI"
  Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWACKI"
  Uczniowski Klub Sportowy BUSHI
  Uczniowski Klub Sportowy MDK Otwock
  Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

  Organizacje pozarządowe - podział na pola działań

 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków