Dyżury wakacyjne w otwockich przedszkolach

Autor: Wydział Kultury i Promocji

15/01/2018

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH W OTWOCKICH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Otwock.
 2. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 4. Termin składania „kart” w dyżurujących przedszkolach trwa od 22 stycznia 2018 r.  do 9  lutego 2018 r.
 5. „Kartę  zgłoszenia dziecka” do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają  w macierzystej placówce – „karta” powinna być ostemplowana.
 6. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki wypełnia „kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do każdej placówki oddzielenie.
 7. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice składają w wybranej placówce dyżurującej.
 8. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 16 lutego 2018 r. o godz. 9.00.
 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu dyżurującym w wysokości zgodnej z zadeklarowanym  przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.
 10. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru należy wnieść w terminie od 19 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola do którego zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr …. – imię i nazwisko dziecka”.
 11. Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 12. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic zobowiązany jest uiścić  w ostatnim dniu obecności dziecka w danej placówce dyżurującej.
 13. Dzieci z rodzin objętych programem Rodzina 3+  załączają do wniosku o przyjęcie dziecka xero karty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora, intendenta przedszkola, lub poświadczone notarialnie.
 14. Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur do wybranego przedszkola mają możliwość  zapisu dziecka do placówki w której są wolne miejsca. W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny należy zgłosić się do dyrektora przedszkola, który dysponuje wolnymi miejscami.
 15. Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki powinni przedłożyć dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z OPS.
 16. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany na stronie internetowej Oświaty Miejskiej w Otwocku.

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2018 r.

Element procedury

od dnia

do dnia

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.

22.01.2018

9.02.2018

Weryfikacja kart zgłoszeń.

12.02.2018

15.02.2018

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

16.02.2018

Obowiązek wpłaty przez rodziców/ prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko, w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

 

 

19.02.2018

 

 

01.03.2018

Weryfikacja wpłat za żywienie.

02.03.2018

05.03.2018

Opublikowanie na stronie internetowej Oświaty Miejskiej w Otwocku ilości wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach.

06.03.2018

UWAGA!!!

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2018 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Otwock.

 

DYŻURY W PRZEDSZKOLACH  w miesiącach lipiec - sierpień 2018r.

LIPIEC

Placówka

Grupy/liczba dzieci

Termin

Tygodnie

P3

4/100

2-20.07.2018

3

P6

2/50

2-27.07.2018

4

P15

4/100

16.07-3.08.2018

3

P16

4/100

2-20.07.2018

3

P17

3/75

2-27.07.2018

4

P20

3/75

9.07-3.08.2018

4

SP2

4/100

23.07-10.08.2018

3

SIERPIEŃ

Placówka

Grupy/liczba dzieci

Termin

Tygodnie

 

 

 

 

P4

2/50

30.07-17.08.2018

3

P10

4/100

6-29.08.2018

3,5

P12

3/75

6-24.08.2018

3

P18

5/125

13-29.08.2018

2,5