Budżet obywatelski

Logo Otwockiego Budżetu Obywatelskiego


 www.budzetobywatelski.otwock.pl


Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące Otwockiego Budżetu Obywatelskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz lub zadzwoń: umotwock@otwock.pl, (22) 779 20 01 w. 104.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. W tym roku do dyspozycji w ramach Otwockiego Budżetu Obywatelskiego jest 1 550 000 złotych, przy czym koszt szacunkowy pojedynczego projektu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Otwocki Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko najbliższego otoczenia, ale i całego miasta.

Ile wynosi Budżet Obywatelski Miasta Otwocka na rok 2018?

Otwocki Budżet Obywatelski na 2018 rok wynosi 1 550 000 zł.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane propozycje projektów, np. takie jak:

 • budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
 • działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
 • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Należy pamiętać, że zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań kompetencji gminy, a z efektu realizacji projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Otwocka.

Projekty można zgłaszać w ramach 5 progów kwotowych:

 • 500 000 zł
 • 250 000 zł
 • 150 000 zł
 • 50 000 zł
 • 10 000 zł

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Propozycje projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat, i który zbierze podpisy co najmniej 30 osób.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego?

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z listą osób popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego jest dostępny do pobrania, a także w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Otwocka (pokój 1 budynek B).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji projektu w formie pisemnej wraz z listą osób popierających projekt składa się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Otwocka.
Formularz można również wypełnić w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony www.budzetobywatelski.otwock.pl

Jakie kryteria musi spełnić proponowany projekt?

 1. obejmuje działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowią zadania własne gminy, określone w ustawie o samorządzie gminnym;
 2. zlokalizowany jest na terenie ogólnodostępnym, na którym Miasto może (zgodnie z prawem) wydatkować środki publiczne;
 3. jest ogólnodostępny, tj. z efektu realizacji zadania mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Otwocka, przy czym korzystanie z nich nie może być płatne;
 4. jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego,
 5. jest zlokalizowany na nieruchomościach pozostających we władaniu Miasta i nieobciążonych na rzecz osób trzecich,
 6. wymagany budżet całkowity na realizację nie przekracza kwoty 500 000 zł,
 7. skierowany jest do ogółu mieszkańców lub różnych grup odbiorców (np. dzieci, młodzież, kobiety, seniorzy itp.);
 8. po realizacji nie generuje kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 9. nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, a w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 10. nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 11. nie zakłada realizacji jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia,
 12. nie koliduje z projektami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto.

Kto może wziąć udział w głosowaniu?

Każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat.

Gdzie można głosować?

Głosować można będzie poprzez aplikację na stronie budżetu lub oddając głos na karcie papierowej w wyznaczonych do tego miejscach.

Gdzie można znaleźć formularz do głosowania?

Właściwy formularz do głosowania będzie udostępniony w momencie rozpoczęcia głosowania poprzez aplikację do głosowania na stronie budżetu, przy urnach i w Urzędzie Miasta Otwocka. Wypełnioną papierową kartę do głosowania należy złożyć w urnie w wyznaczonych punktach do głosowania w godzinach pracy tych punktów. Lokalizacje punktów do głosowania zostaną podane przed rozpoczęciem głosowania.

Jak przebiega weryfikacja projektów?

 • projekty sprawdzane są pod względem formalnym (np. liczba podpisów, wypełnienie wszystkich pól w formularzu, dane kontaktowe do autora itd.)
 • poszczególne Wydziały, odpowiedzialne za ewentualną realizację danych projektów, sprawdzają czy projekty są zgodne z kryteriami zawartymi w regulaminie, czy podany koszt szacunkowy jest właściwy
 • w razie jakichkolwiek braków, uchybień, wątpliwości UM skontaktuje się z autorami projektów, by poprawić/uzupełnić formularze
 • Komisja Opiniująca w głosowaniu jawnym wybiera projekty, które zostaną poddane pod głosowanie
 • pozytywnie zweryfikowane projekty zostają poddane pod głosowanie mieszkańców

Gdzie szukać pomocy?

Na etapie przygotowywania projektu jego autor ma prawo do konsultowania założeń i treści projektu z wydziałami Urzędu Miasta lub miejską jednostką organizacyjną.

Zachęcamy do skorzystania z Cennika zadań, opracowanego dla projektodawców.

Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, uwagi, propozycje, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: umotwock@otwock.pl, tel. 22 779 20 01 wew. 104

Zapraszamy również do Urzędu Miasta w godzinach pracy, tj. w pn. w godz. 8:00 – 18:00, od wt. do pt. w godz. 8:00-16:00.


Artykuły