Informacja dla użytkowników wieczystych

Autor: Gazeta Otwocka

24/02/2017

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.2015.1774 ze zm.) także w 2017r. obniża się na wniosek strony o 50 % opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok ubiegły wynoszącego 4 047,21 zł. (M.P.2017.183)

W przypadku spełniania powyższego warunku, uzasadniającego zastosowanie bonifikaty, należy złożyć wniosek oraz dostarczyć następujące dokumenty:

  • odcinek emerytury lub renty
  • zaświadczenia z miejsc pracy o wysokości wynagrodzenia wszystkich członków  gospodarstwa domowego,
  • w przypadku zmiany wieczystego użytkownika dokument potwierdzający ten fakt (akt  notarialny lub postanowienie sądu), do Wydz. Gospodarki Gruntami, Urzędu Miasta Otwocka  (budynek „B”, pok.43 lub 44 II piętro).   

Prezydent Miasta Otwocka

Zbigniew Szczepaniak