Fundusze zewnętrzne

Otwock 6. na Mazowszu i 45. w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Dwutygodnik „Wspólnota” przeanalizował, jak polskie samorządy skorzystały z dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W rankingu miast powiatowych Otwock zajął 45. miejsce w skali całego kraju i 6. miejsce na Mazowszu. Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” to nie jedyny powód do dumy. Równolegle Główny Urząd Statystyczny podał, że Otwock zajmuje 121. miejsce w rankingu 2474 polskich gmin. Chodzi o wysokość dochodów budżetowych. Nasze miasto wyprzedza wszystkie miasta i gminy w powiecie otwockim i jest w czołówce samorządów na Mazowszu

W ubiegłym roku obchodziliśmy dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mamy więc za sobą pełną dekadę intensywnego korzystania przez samorządy ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności czy przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich w ramach PROW”. Otwock, podobnie jak większość gmin z całego kraju, może się cieszyć wieloma pozyskanymi mniejszymi i większymi dotacjami, które przyczyniły się do rozwoju infrastruktury czy też zapobiegały wykluczeniu społecznemu w przypadku tak zwanych projektów miękkich.

Miasto Otwock, które w rankingu „Wspólnoty” uplasowało się na 45. miejscu w skali Polski i 6. miejscu na Mazowszu, składało i będzie składało kolejne wnioski do każdego konkursu, którego kryteria dostępu mu na to pozwolą. Ze względu na ograniczony budżet dotacje są niezbędne w każdej sferze. Miasto rokrocznie pozostawia sobie rezerwę środków z przeznaczeniem na wkład własny, w przypadku uzyskania dofinansowania. Nie każdy konkurs pasował do 44-tysięcznej gminy z centralnej Polski. Zabiegi o otrzymanie dofinansowania dla realizowanych inwestycji czynione są dziś nieustannie przez większość gmin, duża konkurencja oraz ograniczone środki sprawiają, że prawdopodobieństwo otrzymania finansowania jest niewielkie, nie jest to jednak powód, by nie próbować.

Przy realizacji „Nowej perspektywy”, czyli przyznawaniu funduszy unijnych w latach 2007–2013, kierowano się pewnymi priorytetami. W znacznej mierze faworyzowane były regiony znajdujące się w Polsce Wschodniej, obszary wiejskie oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców – czyli grupy regionów, do których nasze miasto nie sposób było zaliczyć. W ostatnich latach składane były również liczne wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych, w tym przypadku również trudno było konkurować z większymi inwestycjami, stanowiącymi główne szlaki transportowe zarówno na Mazowszu, jak i w Polsce (cieszyć może jedynie fakt, że takie szlaki w Otwocku nie zostały przez rząd przewidziane – wiązałoby się to ze znacznym zmniejszeniem bezpieczeństwa, zwiększeniem hałasu i innymi niedogodnościami).

45. miejsce w skali całej Polski i 6. miejsce w skali Mazowsza – to dla Otwocka niewątpliwe wyróżnienie i dowód, że miasto sprawnie wykorzystało pierwsze dziesięciolecie członkowska w Unii Europejskiej.

Miasto Otwock wnioskowało również o dofinansowanie renowacji budynków, mających szczególne znaczenie zarówno historyczne, jak i wizerunkowe – takich jak remont budynku Urzędu Miasta czy też teatru miejskiego. Unikatowość na skalę europejską naszych „świdermajerów” sprawiła, że nie została przez Komisję Europejską przewidziana możliwość dofinansowań dla budynków drewnianych, nawet tych o szczególnej architekturze i walorach historycznych. Nie sposób dogodzić wszystkim.

Podobnie jak nie jest możliwe stworzenie miejskiego budżetu, który by zadowolił wszystkich, tak zapewne niemożliwe jest stworzenie idealnego budżetu unijnego, którym wszystkie gminy w Polsce byłyby usatysfakcjonowane. Były jednak i takie projekty, które odpowiadały potrzebom naszego miasta – chociażby remont targowiska miejskiego czy też budowa systemu wodno–kanalizacyjnego w Otwocku.

Specyfika naszego miasta, opierająca się na tym, iż z początku funkcjonowało ono jako miejscowość uzdrowiskowa sprawiła, że nie powstał tu we wczesnych latach jego rozwoju podstawowy system dla odbioru ścieków i rozprowadzania uzdatnionej do spożycia wody. Te zaległości zauważyła Komisja Europejska i przyznała naszemu miastu ogromną dotację na realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej Otwock miał możliwość wykonać projekt, którego budżet wynosił ponad 200 mln złotych i stanowił jedną z większych inwestycji komunalnych w naszym kraju.