Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

23/06/2017 16:30

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się we wtorek 27 czerwca 2017 roku o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock;

b)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony;

c)      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie łącznika między ul. Sołecką a ul. Kraszewskiego (chodnik);

d)     w sprawie zamiany uchwały Nr XLIII/337/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej.;

e)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwocka na czas określony.;

f)       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwocka na okres do 3 lat.;

g)      w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.;

 3)             Rozpatrzenie i omówienie pisma (nr 8975/17/DI) w prawie ulicy Grzybowej;

4)              Rozpatrzenie i omówienie pism (nr 9353/17/DI) w sprawie propozycji wspólnego udziału gminy i inwestora w kosztach budowy dróg w Otwocku – Soplicowie w związku z inwestycją realizowaną przy ul. Bernardyńskiej 13 i 15.

5)              Rozpatrzenie pisma z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenie działki na ciąg komunikacyjny przy ul. Kołłątaja.

6)              Rozpatrzenie i omówienie pisma z dnia 9 czerwca 2017 r.  dotyczącego przekazania wykazu działek mających powierzchnię powyżej 500 m² wobec których toczy się proces komunalizacji mienia.

7)              Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym z dnia 8.06.2017 r. nieruchomości położonej przy ul. Świderskiej.

8)              Omówienie pisma z dn. 14.06.2017 r. przekazującego koncepcje ul. Podmiejskiej.

9)             Sprawy różne, wolne wnioski.

10)         Zakończenie obrad.