Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

13/10/2017 18.00

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w środę 18 października 2017 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

1.  Przyjęcie porządku obrad.

2.  Omówienie opinii prawnej dotyczącej możliwych wariantów przekazania tytułu prawnego do nieruchomości, objętych wnioskami R.K. i J.K. oraz spółki WOT-Invest sp. z o.o., przez Gminę Otwock na rzecz ww. osób.

3.  Omówienie listu intencyjnego ws. zawarcia porozumienia dot. przebudowy ul. Kupieckiej i ul. Stanisława Staszica w Otwocku w zw. z planowaną inwestycją dot. budowy Centrum Handlowego Galeria Kupiecka w Otwocku (pismo nr dz. 6285/17/DI z dnia 11.04.2017 r.)

4.  Rozpatrzenie wniosków pana R.K.:

a)  z dnia 05.01.2017 r. o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kupieckiej (dot. dz. 194/10 obr 43);

b)  z dnia 02.03.2017 r. o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kupieckiej (dot. dz. 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 100/6, 100/7 z obr 43);

c)  z dnia 14.04.2017 r. o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kupieckiej (dot. dz. 90/7, 90/8, 90/9, 193, 99/1, 99/5, 203/2 z obr 43);

5.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

6.  Sprawy różne, wolne wnioski.

7.  Zakończenie obrad.