Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: MMN

13/11/2017 17.00

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe;

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącego powołania Rady Pożytku Publicznego.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.