Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

13/10/2017 17.00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek 17 października 2017 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.