Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

22/09/2017 15:00

Uprzejmie informuje, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 25 września 2017 r. o godz. 15.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka. 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Otwocka.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2022.

4. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 01.09.2017 r. Nr Dz. 13767/17/DI w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na dogach powiatowych.

5. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 28.08.2017 r. Nr Dz. 13336/17/DI Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Jabłonnie w sprawie realizacji projektu pn. Bezpieczni obywatele.

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wywieszania flagi państwowej.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.