Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna, Turystyka, Ratownictwo górskie i wodne, Ochrona Zdrowia, Edukacyjna opieka wychowawcza


Data publikacji:
15/12/2017
Termin składania ofert:
05/01/2018
Status:
zakończony

OGŁOSZENIE z dnia 15 grudnia 2017 r.

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w związku z § 11 załącznika do uchwały nr XXVII/294/12 Rady Miasta Otwocka z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na lata 2013 – 2017, Prezydent Miasta Otwocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Kultury fizycznej, Turystyki, Ratownictwa górskiego i wodnego, Ochrony Zdrowia, Edukacyjnej opieki wychowawczej w 2018 roku polegającego na:

 

Lp.

Rodzaj zadania, warunki i wysokość środków realizacji zadania

Wysokość środków
w złotych

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

244.000,00

1

Zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzacja edukacji obywatelskiej i patriotycznej

 

 

wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

39.500,00

2

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

204.500,00

 

 

Kultura Fizyczna

 

 

399.000,00

1

upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki

6.000,00

2

organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych

34.000,00

3

Wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej

5.000,00

4

wspieranie i organizacja imprez, zawodów, i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd.

127.000,00

5

Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania

227.000,00

 

 

Turystyka

 

 

22.000,00

1

Wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta i okolic, w szczególności poprzez wspomaganie organizowanych rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa

5.000,00

2

Przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu terenów do uprawiania turystyki (trasy i ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i spacerowe) oraz wydawanie publikacji promujących walory turystyczne miasta

3.000,00

3

Realizacja zadań związanych z propagowaniem aktywnego wypoczynku

14.000,00

 

 

Ratownictwo górskie i wodne

 

 

10.000,00

 

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego

10.000,00

 

 

Ochrona zdrowia

 

 

15.000,00

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego

15.000,00

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

10.000,00

1

Organizacja imprez edukacyjnych i konkursów charakterze gminnym

5.000,00

2

Wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych

5.000,00

Szczegóły oraz formularze znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

Zobacz również