Kwalifikacja Wojskowa w 2017 roku

Autor: Gazeta Otwocka

20/02/2017

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, w dniach od 27.02. do 28.03.2017r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu Otwockiego.

I. Kwalifikacja wojskowa w 2017 r. obejmuje:

 • mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997,  którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1996-1997, którym:a) została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  b) została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 • kobiety urodzone w latach 1993-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

II. Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem  pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej (w przypadku jej posiadania);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki;
 • prawo jazdy (w przypadku posiadania).

III. Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta  Otwocka przeprowadzi:

Powiatowa Komisja Lekarska w Otwocku, ul. Komunardów 10, w dniach od  01.03. do 10.03.2017r.

IV. Dokładna data i godzina stawienia się do kwalifikacji wojskowej określona jest na wezwaniach imiennych wysyłanych przez Prezydenta  Miasta Otwocka do osób, które mają się stawić do kwalifikacji wojskowej.

 • osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
 • nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.

V. Osoby, wobec których oznaczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnienia się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym  będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

VI. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Sprawy kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miasta Otwocka prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej  tel. 22 788 00 01 lub  22 779 44 90.