LVI Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

31/10/2017 17.30

LVI sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 08 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. a) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

    b) omówienie funkcjonowania Biura Rady Miasta Otwocka, gdy obsadę kadrową stanowi tylko jeden pracownik zamiast trzech. Wpływ zaistniałej sytuacji na pracę organu stanowiącego.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie nadania nazwy terenu „Plac Małych Ludzi –Jabłonkowo”;

b) w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat;

c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  przez Gminę Otwock niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 9/2 w obr. 2, przeznaczonej pod część drogi gminnej – ulicy Turystycznej;

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock; (Andriollego)

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock; (Samorządowa)

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock na okres do 3 lat; (Andriollego 18)

g) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/387/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30.06.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Otwock; (Andriollego 22);

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Otwock; (Warszawska 28)

i) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską w Otwocku;

j) w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Otwocku;

k) w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock;

l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku;

m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku;

n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku;

o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. Juliana Filipowiczu w Otwocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza w Otwocku;

p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku w ośmioletnią Szkolę Podstawową 
nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku;

q) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego;

r) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku;

s) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku;

t) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami;

u) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku.

v) w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/339/17 Rady Miasta Otwocka z dn. 9 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Feliksów i w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Feliksów do ul. Japońskiej.

w) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych

x) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/348/17 Rady Miasta Otwocka z dn. 2 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXIX/325/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka"

y) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.

z) zmieniająca uchwałę nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027.

5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
7. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.