Obwieszczenie Prezydenta Miasta Otwocka

Autor: Gazeta Otwocka

03/04/2017

Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta Otwocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi" miasta Otwocka pod nazwą "Osiedle Ługi" oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Wyłożenie odbędzie się  od dnia 03.04.2017 do 08.05.2017 w godz. od 9.00 - 15.00 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Otwocka.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2017r o godz. 16 w Auli Urzędu Miasta w budynku A. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2017r. 

Projekt planu jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka w Biuletynie Informacji Publicznej w Aktualnościach (tekst projektu planu, rysunek planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko).

Galeria