OBWIESZCZENIE STAROSTY OTWOCKIEGO z dnia 30 marca 2017 roku

Autor: Gazeta Otwocka

19/04/2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY OTWOCKIEGO z dnia 30 marca 2017 roku

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2008 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031)

Zawiadamiam

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa ul. Ługi na odcinku od ul. Stefana Okrzei do ul. Danuty w Otwocku, na następujących działkach ewidencyjnych:

obręb 31: 71, 72, 58 obręb 28: 168, 154/24, 165/12, 173, 166/1, 167,

obręb 29: 67/2, 1/9, 1/11, 1/13, 1/8, 1/10, 1/6, 1/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

obręb 30: 16/1, 21/4, 17/6, 17/7, 17/8, 17/26,

obręb 31: 57, 43/2, 42/6, 37/15, 69/2, 68/2, 67/2, 36/26, 36/24, 36/22, 36/20, 36/18, 36/16, 33/4, 31/4, 30/2, 29/2, 28/2, 27/2, 27/4, 19/1, 11/17, 11/15, 60/1, 10/1, 37/8, 33/3, 66, 25, 63, 62, 20, 17, 16, 15, 14, 13/3, 13/1, 12/1

Na podstawie art. 18 ust. le ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1)      doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadająca nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

2)      doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3)      w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15-17.00, wt., śrd., czw., pt. 8.15-14.00) w Wydziale Architektury i Budownictwa w Otwocku, ul. Komunardów 10, pokój nr 14, tel. 0-22-788-15-34 w. 372 i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Galeria