Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Autor: Gazeta Otwocka

20/02/2017

logo

Warszawa, 13 lutego 2017 roku

WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-III.7840.7.173.2015.MD


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), dalej K.p.a, w związku z art 9ac ust. 1 a, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727) informuję, że w dniu 7 lutego 2017 roku wpłynęło do tutejszego organu odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/III/2016, z dnia 30 grudnia 2016 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn.: pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600" w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk, na odcinku Otwock — Lublin — prace przygotowawcze (Dokumentacja projektowa i materiały przygotowawcze) — odcinek Otwock — Pilawa w km 26,050 — 55,600"

Akta przedmiotowej sprawy, zgodnie z wymaganiami art. 133 K.p.a., zostały przy piśmie z dnia 13 lutego 2017 roku przekazane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 K.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Renata Krzemień

Główny Specjalista

Galeria