Ochrona kasztanowców przy dworcu PKP Otwock

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

23/11/2017

Prezydent Miasta Otwocka podejmuje działania zmierzające do ochrony dwóch cennych, okazałych kasztanowców rosnących przy dworcu PKP Otwock. Kwestia ich ewentualnej wycinki związana jest z prowadzoną przez spółkę PKP PLK S.A. inwestycją polegającą na przebudowie linii kolejowej Warszawa-Dorohusk.

Z informacji uzyskanych od spółki wynika, iż drzewa te w projekcie wycinki opracowanym na etapie projektowania inwestycji zostały zaklasyfikowane jako cenne przyrodniczo i przeznaczone do zachowania. Jednak zespół ds. modernizacji linii kolejowej nr 7 podkreśla, że „biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ich usunięcie może okazać się koniecznością ze względów bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Drzewa te rosną w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej stwarzając szereg zagrożeń związanych np. z zablokowaniem linii czy zerwaniem sieci trakcyjnej przez powalone drzewa podczas nawałnic”.

W ocenie Prezydenta Miasta Otwocka drzewa te stanowią wartościowe obiekty przyrodnicze, i cenne elementy zieleni o istotnych walorach estetycznych i krajobrazowych. W tej sprawie do Urzędu Miasta Otwocka zwracają się również liczni mieszkańcy Miasta Otwocka, zaniepokojeni ewentualnością wycinki przedmiotowych drzew.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Otwocka kilkakrotnie zwracał się do spółki PKP PLK S.A.:

  • Pismem z dnia 28 kwietnia 2017 r. Prezydent zaapelował o wzięcie pod uwagę konieczności ochrony przyrody i cennego drzewostanu na terenie Otwocka, oraz o zachowanie kasztanowców.
  • W dniu 27 czerwca 2017 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Otwocka odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydenta z przedstawicielami spółki PKP PLP S.A., odpowiedzialnymi za realizację inwestycji. Spotkanie dotyczyło pielęgnacji i ochrony zieleni, i był na nim poruszany również temat kasztanowców.
  • Pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r. Prezydent zwrócił się do spółki o uzgodnienie ewentualnego uznania przedmiotowych drzew za pomniki przyrody. W piśmie z dnia 14 września 2017 r. spółka nie wyraziła na to zgody.
  • Pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r. Prezydent zwrócił się do Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny” o wsparcie w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 17 października 2017 r. PKE Koło „Otwockie Sosny” poparł stanowisko Prezydenta.
  • Pismem z dnia 15 listopada 2017 r. Prezydent zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o mediację pomiędzy spółką PKP PLK S.A. a Miastem Otwock, w celu znalezienia rozwiązania, które pozwoli na realizację inwestycji i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przy jednoczesnym zachowaniu wyżej wymienionych kasztanowców.