Ogłoszenia o publicznych konsultacjach

Autor: Gazeta Otwocka

23/05/2017

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LII/415/2010 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Otwocka.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 maja 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 6 czerwca 2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do dnia zakończenia konsultacji:

  • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl 
  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
    (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

Treść projektu uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji do zgłaszania propozycji zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. 

 Ogłoszenie o publicznych konsultacjach - dodatkowe oznakowanie

 Projekt uchwały w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek

 Formularz konsultacji

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LII/415/2010 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Otwocka.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 maja 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 6 czerwca 2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do dnia zakończenia konsultacji:

  • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl 
  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
    (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

Treść projektu uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji do zgłaszania propozycji zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

 Ogłoszenie o publicznych konsultacjach - przepisy porządkowe

 Projekt uchwały w sprawie przepsów porządkowyh

 Formularz konsultacji