OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

Autor: Prezydent Miasta Otwocka

16/06/2017

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku, ul. Słowackiego J. 66

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

I.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:

a)   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)   w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.);

II.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 2 – 9;

III.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

jest zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w wyżej wymienionych punktach z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

IV.

Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 2,5,7 i 9;

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.):

I.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie

   będącej nauczycielem;

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.);
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
 8. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 9. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 12. oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być podpisane własnoręcznie. Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty składane przez kandydatów powinny być poukładane w kopercie w kolejności zgodnej z powyższym wykazem.

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ppkt. 2, 4, 5, 11.

 

II.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, jego adresem zwrotnym, numerem kontaktowym i dopiskiem ’’Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku, ul. Słowackiego J. 66,” w terminie do dnia 5 lipca 2017 r. włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Johna Lennona 4, 05 – 400 Otwock, pokój nr 1.

Oferty, które wpłyną do Oświaty Miejskiej w Otwocku po wyżej wymienionym terminie nie będą objęte procedurą konkursową, dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Oświaty Miejskiej w Otwocku, a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

 

III.

Uwagi

 1. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Oświacie Miejskie w Otwocku w pokoju nr 1 oraz pod nr. tel. /22/ 788-02-06.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Otwocka w oparciu o regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 72/2014 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 8 maja 2014 r. oraz Zarządzeniem zmieniającym Nr 79/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 3. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
 4. Komisyjne rozpatrzenie ofert oraz postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów na dyrektora odbędzie się w siedzibie Oświaty Miejskiej w Otwocku, ul. Johna Lennona 4, pokój nr 2, w terminie wskazanym w tabeli poniżej:

 

Lp.

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

Termin składania dokumentów

 

Termin i miejsce konkursu

 

Dzień

Godz.

Oświata Miejska w Otwocku

ul. Johna Lennona 4

 

1.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej

 

 

ul. Słowackiego J. 66,

05-400 Otwock

 

 

05.07.2017 r.

 

 

21.07.2017 r.

 

 

10.00

 

pokój nr 2

 

Prezydent Miasta Otwocka

   /-/ Zbigniew Szczepaniak

Otwock, dnia 14 czerwca 2017 r.

 DO POBRANIA:
Ogoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoy