Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Autor: Gazeta Otwocka

04/08/2017

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LII/415/2010 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka 

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przyjęcia Wieloletniego Program współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2022.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 04 sierpnia 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17 sierpnia 2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia
17 sierpnia 2017 r.

  • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl
  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
    (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. 

 

Do pobrania:

 Ogłoszenie o konsultacjach

 Uchwała

 Wieloletni program 2018 - 2022

 Wniosek