Otwarte konkursy ofert na rok 2018 ogłoszone

Autor: Wydział Kultury i Promocji

18/12/2017

Miasto Otwock ogłosiło otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Kultury fizycznej, Turystyki, Ratownictwa górskiego i wodnego, Ochrony Zdrowia oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej na rok 2018. Ostateczny termin składania ofert to 05 stycznia 2018.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ofert, które dostępne są na stronie internetowej w zakładce poświęconej NGO.

Link poniżej:

1. http://www.otwock.pl/kultura-i-ochrona-dziedzictwa-narodowego--kultura-fizyczna--turystyka--ratownictwo-gorskie-i-wodne--ochrona-zdrowia--edukacyjna-opieka-wychowawcza,m,mg,3,83,120,o,15

2. http://www.otwock.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-ochrony-zdrowia-%E2%80%93-przeciwdzialania-alkoholizmowi-w-2018-roku,m,mg,3,83,120,o,16

1.

Lp.

Rodzaj zadania, warunki i wysokość środków realizacji zadania

Wysokość środków
w złotych


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

244.000,00

1

Zachowanie dziedzictwa narodowego, popularyzacja edukacji obywatelskiej i patriotycznej

 

 

wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

39.500,00

2

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

wspieranie i organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

204.500,00

 

Kultura Fizyczna

 399.000,00

1

upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Otwocka w dni wolne od pracy i nauki

6.000,00

2

organizacja i animacja zajęć sportowych na przyszkolnych oraz miejskich obiektach sportowych i urządzeniach sportowych

34.000,00

3

Wspieranie działań służących modernizacji i rozwojowi bazy sportowej

5.000,00

4

wspieranie i organizacja imprez, zawodów, i rozgrywek sportowych, w tym biegów ulicznych, rajdów, turniejów, maratonów itd.

127.000,00

5

Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania

227.000,00

 

Turystyka

22.000,00

1

Wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta i okolic, w szczególności poprzez wspomaganie organizowanych rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa

5.000,00

2

Przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu terenów do uprawiania turystyki (trasy i ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i spacerowe) oraz wydawanie publikacji promujących walory turystyczne miasta

3.000,00

3

Realizacja zadań związanych z propagowaniem aktywnego wypoczynku

14.000,00

 

Ratownictwo górskie i wodna

10.000,00

 

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego

10.000,00

 

Ochrona zdrowia

15.000,00

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego

15.000,00

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

10.000,00

1

Organizacja imprez edukacyjnych i konkursów charakterze gminnym

5.000,00

2

Wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych

5.000,00

2.

 

 Lp.

Rodzaj zadania, warunki i wysokość środków realizacji zadania

Wysokość środków
w złotych

 

Ochrona zdrowia.

160 000,00

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

1)     

Realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących
z uzależnienia.

25 000,00

2)     

Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka.

30 000,00

3)     

Zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas spływu kajakowego.

5 000,00

4)     

Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.

10 000,00

5)     

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra.

40 000,00

6)     

Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych

50 000,00