Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Autor: Wydział Kultury i Promocji

17/01/2018

Szanowni Państwo, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania:

  • Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  • Kultury fizyczneJ;
  • TurystykI;
  • Ochrony zdrowia;
  • Ratownictwa górskiego i wodnego;
  • Edukacyjnej opieki wychowawczej;

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację objętych konkursem zadań w 2018 r. wynosi 622.600,00 zł.

Zadania zawarte w konkursie muszą być zrealizowane w okresie od lutego do grudnia 2018 r.

Oferty należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Otwocka, przy ul. Armii Krajowej 5, bud. B pok. 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2018 r. /środa/ do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do kancelarii) lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu do kancelarii)

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

LINK DO OGŁOSZENIA BIP