Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku


Zgłaszający:
Miasto Otwock
Data publikacji:
15/12/2017
Termin składania ofert:
05/01/2018
Status:
zakończony

OGŁOSZENIE z dnia 15 grudnia 2017 r. 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w związku z § 11 załącznika do uchwały nr XXVII/294/12 Rady Miasta Otwocka z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na lata 2013 – 2017, Prezydent Miasta Otwocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku polegających na: 

Lp.

Rodzaj zadania, warunki i wysokość środków realizacji zadania

Wysokość środków
w złotych

 

 

Ochrona zdrowia.

 

160 000,00

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

1)     

Realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących
z uzależnienia.

25 000,00

2)     

Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka.

30 000,00

3)     

Zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas spływu kajakowego.

5 000,00

4)     

Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.

10 000,00

5)     

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra.

40 000,00

6)     

Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych

50 000,00

Pliki do pobrania

Zobacz również