Otwock w dwóch unijnych projektach edukacyjnych

Autor: Gazeta Otwocka

11/01/2017

Wystawa Eksperymentuj. fot. Filip Klimaszewski - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Miasto Otwock będzie realizowało dwa unijne projekty: „Szkoła bliżej nauki” oraz „Bliżej rynku pracy”. Pierwszy zakłada utworzenie w placówkach pracowni badawczych na wzór funkcjonujących obecnie w Centrum Nauki Kopernik, a drugi prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w gimnazjach. Wartość obu edukacyjnych projektów to niespełna 7 400 000 zł z czego Miasto Otwock otrzyma prawie 320 000 tys. dofinansowania.
„Szkoła bliżej nauki”

Miasto Otwock zostało wybrane partnerem projektu „Szkoła bliżej nauki”, rolę lidera pełni w nim Centrum Nauki Kopernik. Wartość projektu to 4 999 821,65 zł, z czego 249 699,50 zł to kwota przypadająca dla Miasta Otwock. Dofinansowanie dla Otwocka wyniesie 236 099,50 zł, zaś wkład własny miasta w postaci kosztu udostępnienia sal lekcyjnych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych został określony na kwotę 13 600 zł. W Otwocku udział w projekcie wezmą Szkoły Podstawowe nr 6, 8, 12 oraz Gimnazjum nr 3.

Projekt zakłada stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – w tym Otwocka warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu i doświadczeniach oraz  wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych. W projekcie będą uczestniczyli uczniowie uzyskujący najsłabsze wyniki w nauce.

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji informatycznych i  kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kształtowanie kreatywności i pracy zespołowej uczniów poprzez cykl zajęć/wizyt w Centrum Nauki Kopernik oraz realizację zajęć dodatkowych w szkołach włączonych do projektu;
 • zwiększanie aktywności naukowej u uczniów oraz wzrost wiedzy na temat metod i technik badań naukowych poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie pracy metodą eksperymentu, doskonalenie umiejętności planowania i oceny pracy zespołowej uczniów, umiejętności współpracy w obszarach między przedmiotowych u nauczycieli w okresie realizacji projektu;
 • podniesienie w okresie realizacji projektu kompetencji nauczycieli w zakresie aktywnych metod pracy poprzez wykorzystywanie opracowanych w Centrum Nauki Kopernik 380 autorskich zestawów edukacyjnych WODA opartych na rozwiązywaniu problemów badawczych poprzez samodzielne eksperymentowanie oraz opracowanie 38 narzędzi edukacyjnych;
 • wsparcie szkół zlokalizowanych na obszarze WOF w zakresie tworzenia warunków do pracy z uczniem metodą eksperymentu poprzez doposażenie szkolnych pracowni. Szkoły zostaną doposażone w mobilne interdyscyplinarne zestawy edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjów (Pudełko Woda) oraz w informatyczne zestawy edukacyjne dostosowane do etapu kształcenia.

Jak informuje wiceprezydent miasta Agnieszka Wilczek, na terenie Otwocka w projekcie udział wezmą: Gimnazjum nr 3, oraz Szkoły Podstawowe nr: 6, 8 i 12. Działania realizowane w każdej ze  szkół polegały będą na:

 • z każdej w/w placówki objętych wsparciem zostanie 50 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie;
 • doposażenie 1 szkolnej pracowni przyrody;
 • opracowanie i udostepnienie 1 narzędzia edukacyjnego;
 • realizacja 1 projektu edukacyjno-badawczego;
 • przeprowadzenie dodatkowych godzin zajęć matematyczno-przyrodniczych realizowanych metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi, pomocy i wyposażenia zakupionego i opracowanego w ramach projektu (liczba nauczycieli x 12 godzin);
 • przeprowadzenie dodatkowych 48 godzin zajęć edukacyjnych związanych z realizacją projektów edukacyjno-badawczych;
 • przeprowadzenie dodatkowych 4 godzin zajęć informatycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem zestawów informatycznych zakupionych w ramach projektu;
 • przeprowadzenie dodatkowych 16 godzin zajęć terenowych przeprowadzonych z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego "WODA".

„Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

Kolejny edukacyjny projekt, który realizowany będzie przez Otwock, to: „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”. Projekt powstał dzięki partnerstwu gmin położonych w okolicach Miasta Stołecznego Warszawy i będzie realizowany od czerwca 2017 roku do grudnia 2018 roku.

Wartość projektu ogółem to 2 381 103,75, Miasto Otwock otrzyma dofinansowane w wysokości 67 960,00. Wkład własny samorządu to wkład rzeczowy tj. koszt eksploatacji sal dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w 4 szkołach gimnazjalnych określony na  6 690 zł. Celem projektu jest przygotowanie gimnazjalistów do właściwego określenia predyspozycji zawodowych w zestawieniu z aktualną sytuacją na rynku pracy.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

 • utworzenie w 4 gimnazjach Punktów Informacji i Kariery, wyposażenie ich w laptopy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce i narzędzia dydaktyczne, książki z obszaru doradztwa zawodowego,  materiały dydaktyczne;
 • prowadzenie zajęć z  zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego kształtujących wśród uczniów postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej (wynagrodzenie doradców) oraz organizację wycieczek zawodoznawczych dla uczniów;
 • w projekcie przewidziane są działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie;
 • forum współpracy „Bliżej Rynku Pracy”;
 • internetowego Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego;
 • aplikacji Mobilnej łączącej informacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, szkół i pracodawców.

Projekt obejmował będzie również podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zajmujących się szkolnym doradztwem zawodowym poprzez organizację szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Galeria