Otwocki Budżet Obywatelski

Autor: Administrator serwisu

Grafika informacyjna

Jak to działa?

Ubiegłoroczna edycja budżetu obywatelskiego w Otwocku pokazała, że mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. W efekcie, w poprzedniej edycji, zgłoszono 46 pomysłów. Znakomita większość ze zgłoszonych propozycji okazała się możliwa do realizacji i została poddana pod głosowanie.
O tym, że budżet obywatelski to dobry sposób na współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych, świadczy bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i mieszkanek i wysoka frekwencja podczas głosowania. Ostatecznie, w poprzedniej edycji budżetu, do realizacji zakwalifikowało się 11 propozycji na łączną kwotę 1 150 000 złotych. Wszystkie zostały wpisane do budżetu miasta i są realizowane w bieżącym roku.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zadecydujemy o przeznaczeniu 1 550 000 złotych.

Logo Otwockiego Budżetu Obywatelskiego

W tym roku procedura budżetu obywatelskiego została zmodyfikowana – Urząd Miasta Otwocka przeanalizował wyniki zeszłorocznej edycji, a Rada Miasta wprowadziła zmiany, które pozwolą na jeszcze bardziej optymalne wykorzystanie dostępnych środków. Na tej stronie umieściliśmy opis poszczególnych etapów budżetu – dowiesz się z niej, co zmieniło się w stosunku do poprzedniej edycji, wyjaśnimy Ci, jak przygotować i złożyć projekt do budżetu obywatelskiego,  na czym polega jego weryfikacja oraz jak będzie wyglądało głosowanie!

Harmonogram konsultacji
od 20 października do 3 listopada 2016 r. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2017
od  20 października do 15 listopada 2016 r. Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do oceny przez Komisję Opiniującą.
do 16 listopada 2016 r. Opublikowanie listy projektów zatwierdzonych przez Komisję Opiniującą.
od  18 listopada do  2 grudnia 2016 r. Oddawanie głosów na dane projekty przez mieszkańców Otwocka.
do  16 grudnia 2016 r. Opublikowanie listy zwycięskich projektów.

________________________________________

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy Otwocka

Najważniejsze zmiany w procedurze budżetu obywatelskiego dla Otwocka:

 1. Ogólna kwota budżetu obywatelskiego wynosi 1 550 000 zł.
 2. Propozycje zadań do realizacji mogą być zgłaszane w ramach 5 progów kwotowych:
  1. 500 000 zł
  2. 250 000 zł
  3. 150 000 zł
  4. 50 000 zł
  5. 10 000 zł
 3. Propozycję zadań do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat, organizacja pozarządowa oraz instytucja publiczna działająca na terenie Otwocka. Na formularzu zgłoszeniowym należy uzyskać podpisy co najmniej 10 osób popierających daną propozycję do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego.
 4. Zgłoszenie propozycji dotyczących instytucji publicznych może dotyczyć wyłącznie zadań mieszczących się w progach kwotowych 50 000 zł i 10 000 zł. 
 5. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania można złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Otwocka oraz w wersji elektronicznej przy użyciu formularza elektronicznego.
 6. Lista osób popierających propozycję zadania – do zgłoszenia propozycji zadania niezbędne jest dołączenie listy co najmniej 10 osób popierających dany pomysł. W wersji papierowej formularza tabela z listą osób popierających znajduje się na ostatniej stronie, zaś w wersji elektronicznej konieczne będzie dołączenie skanu lub fotokopii listy z podpisami poparcia.
 7. Głosowanie – głosować można w wyznaczonych punktach głosowania wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny do głosowania lub wypełniając elektroniczną kartę do głosowania dostępną na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.
 8. Głosowanie na kartach papierowych zostało w tym roku jeszcze bardziej uproszczone. Głosujemy na jednej karcie mając do dyspozycji 5 głosów na zadania w poszczególnych progach kwotowych. Na karcie wpisuje się numery co najwyżej 5 wybranych zadań. Wykaz zadań podlegających głosowaniu oraz ich numery będą dostępne w punktach głosowania oraz na stronie internetowej.
 9. Karty do głosowania będą dostępne dopiero w czasie głosowania.
 10. Głosować może każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 rok życia.
 11. Punkty do głosowania – listę miejsc, w których będzie można oddać osobiście głos określa Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XXXIII/264/16
 12. Realizacja zadań – do realizacji będą przyjęte zadania według schematu:
  1. 500 000 zł – maksymalnie jedno zadanie
  2. 250 000 zł – maksymalnie dwa zadania
  3. 150 000 zł – maksymalnie dwa zadania
  4. 50 000 zł – maksymalnie cztery zadania
  5. 10 000 zł – maksymalnie pięć zadań

________________________________________

Od pomysłu do gotowej propozycji zadania – jak to zrobić?

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące budżetu obywatelskiego. Punkt po punkcie pokażemy Ci w jaki sposób możesz zmienić swój pomysł w gotowe do złożenia zadanie do realizacji. Procedura nie jest wcale trudna, czy skomplikowana – powodzenia!

________________________________________

Mam pomysł! Czy mogę go zgłosić do realizacji z budżetu?

Pieniądze z budżetu można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencjach gminy. Ten bardzo szeroki katalog obejmuje różnorakie obszary, począwszy od ochrony środowiska, budowy dróg czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na sprawach związanych z bezpieczeństwem kończąc. Jeżeli Twój pomysł mieści się w tym katalogu, odpowiedź brzmi tak! Możesz go zgłosić do budżetu obywatelskiego!
Twoje zadanie może mieć charakter lokalny bądź ogólnomiejski. Zadania lokalne to takie, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców danego rejonu miasta. Zadania ogólnomiejskie to te, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu Otwocka, mają ponadlokalne znaczenie lub miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego rejonu miasta.

Twoje zadanie możesz zgłosić w ramach wybranego progu kwotowego, w zależności od tego, jakie są szacunkowe koszty jego realizacji. Zgłaszając propozycję zadania pamiętaj o poniższych warunkach:

 • pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł,
 • musi dotyczyć zadań własnych gminy,
 • musi być możliwy do realizacji,
 •  koszty utrzymania zadania nie mogą być niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • propozycja zadania nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami,
 • propozycja zadania nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • propozycja zadania nie może zakładać realizacji jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zakłada jedynie wykorzystanie środków na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
 • jeżeli zgłaszasz propozycję zadania, które dotyczy instytucji publicznej możesz ją zgłosić tylko w ramach progów kwotowych 50 000 zł i 10 000 zł
________________________________________

Wiem jaki charakter i wartość ma moje zadanie. Co dalej?

Następnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Możesz go wysłać elektronicznie lub złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Otwocka. Wersję papierową formularza otrzymasz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu lub możesz ją samodzielnie wydrukować pobierając formularz ze strony internetowej budżetu obywatelskiego.

Wypełniając formularz pamiętaj, aby podać swoje dane, które pozwolą nam szybko i bezproblemowo skontaktować się z Tobą. Pisząc odręcznie zadbaj o czytelność!

Formularz jest dość szczegółowy. Masz możliwość dokładnego opisania swojego projektu. To ważne – w kolejnym etapie budżetu urzędnicy oraz Komisja Opiniująca sprawdzą, czy zadanie uda się zrealizować, czy należy do zadań miasta, czy jest zgodne z prawem.

Oprócz tytułu projektu, w przypadku zadań inwestycyjnych i remontowych, musisz wskazać jego dokładną lokalizację. Nie wystarczy więc na przykład napisać, że w jednym z rejonów przydałoby się więcej terenów zielonych albo, że warto by wyremontować drogi – należy wskazać co i w jakim konkretnie miejscu miałoby zostać zrealizowane. Pamiętaj także, że możesz wskazać tylko jedną lokalizację swojego zadania – jeżeli chcesz, na przykład, by wyremontowano lub wybudowano kilka ulic, każda z nich powinna zostać wpisana na osobny formularz, jako osobne zadanie.

Zaznaczenie dokładnej lokalizacji jest bardzo ważne i może zadecydować o tym, czy propozycja będzie poddana pod głosowanie. Ponieważ w budżecie obywatelskim decydujemy o środkach publicznych, nie mogą być one wydawane na inwestycje, które mają powstać na terenach prywatnych. Mogą natomiast powstawać na terenie, który należy do miasta, i na którym jest to prawnie dozwolone. W jaki sposób sprawdzić czy jest to możliwe? Chętnie Ci pomożemy kierując Cię do odpowiednich komórek Urzędu Miasta Otwocka, bądź podpowiadając od kogo możesz uzyskać poszczególne informacje!

Oprócz określenia lokalizacji w formularzu zgłaszania projektów należy:

 • opisać cel projektu w maksymalnie stu słowach – przedstaw po co i dla kogo zadanie miałoby zostać zrealizowane. Opisz sens, znaczenie i korzyści realizacji proponowanego zadania. 
 • napisać skrócony opis zadania w maksymalnie czterystu słowach – to z tym opisem zapoznają się w pierwszej kolejności mieszkańcy i mieszkanki za sprawą materiałów informacyjnych;
 • napisać uzasadnienie dla potrzeby realizacji zadania w maksymalnie dwustu słowach - wyjaśnij, na jakie potrzeby projekt odpowiada oraz dlaczego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych;
 •  zawrzeć informację o zakresie projektu i dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców i mieszkanek Otwocka – w jakich godzinach otwarta będzie proponowana przez Ciebie inwestycja? 
 • Czy będą mogli z niej korzystać wszyscy, czy na przykład jedynie dzieci i młodzież? Czy korzystanie z niej będzie odpłatne? Tu możesz wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie wprowadzony w życie;
 • przygotować szacunkowe koszty zadania – podaj, jakie są jego części składowe, ile będzie kosztowała realizacja zadania. Nie musisz tworzyć szczegółowego kosztorysu – wystarczy, że uwzględnisz koszty przygotowania planów dla swojego zadania, koszty materiałów oraz koszty robocizny – szczegółowych informacji mogą udzielić Ci urzędnicy zajmujący się na co dzień podobnymi inwestycjami, remontami, czy działaniami “miękkimi”, takimi jak festiwale, imprezy plenerowe, programy profilaktyki zdrowotnej itp.

Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe.

________________________________________

Formularz gotowy! Gdzie mogę go złożyć?

By złożyć gotowy formularz zgłoszeniowy potrzebujesz jeszcze jednej rzeczy – poparcia dziesięciu osób, które mieszkają w Otwocku i skończyły 16 lat. Wystarczy, że podpiszą się one na liście znajdującej się na druku formularza. Potrzebujesz dokładnie tylu głosów – większe poparcie dla Twojego zadania będzie miało znaczenie później, czyli w trakcie głosowania.

Wypełniony formularz z propozycją zadania należy złożyć w Urzędzie Miasta Otwocka w godzinach jego pracy. Wypełniony formularz możesz też przesłać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej budżetu obywatelskiego.

Kiedy złożyć formularze zgłoszeniowe zadania?

Przyjmowanie propozycji trwa od 20 października 2016 roku do 3 listopada 2016 roku.

________________________________________
Formularz złożony. Czy to oznacza, że moje zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku?

Zanim zadanie zostanie uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, musi jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności.
Formularz zgłoszeniowy, który dostarczysz do Urzędu Miasta Otwocka powinien być wypełniony w całości – w formularzu znajdziesz zarówno pola obowiązkowe, jak i takie, które przy jego wypełnianiu możesz pominąć. Jeżeli pola, które zostały zaznaczone gwiazdką pozostawisz puste, przedstawiciele komórki merytorycznej Urzędu Miasta Otwocka skontaktują się z Tobą i poproszą o uzupełnienie. W przypadku braku możliwości kontaktu, Twój projekt zostanie oceniony negatywnie pod względem formalnym i nie zostanie przekazany do dalszej oceny. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy Twoja propozycja zadania spełnia poniższe warunki:

 • zadanie musi mieścić się w zakresie zadań gminy– by sprawdzić, czy tak jest, zajrzyj do przygotowanej przez nas listy zadań gmin wraz z przykładami;
 • propozycja zadania musi być zgłoszona na odpowiednim formularzu;
 • propozycja zadania inwestycyjnego albo remontowego musi zostać zlokalizowana na terenie, na którym jego realizacja jest prawnie możliwa. Przede wszystkim chodzi więc o tereny należące do miasta bądź pozostające w jego władaniu;
 • przeanalizuj, czy udało Ci się dobrze zorientować w cenach i określić szacunkowe koszty Twojego pomysłu – to ważne z punktu widzenia ustawowych wymogów gospodarności;
 • projekt da się zrealizować w ciągu jednego roku – budżet obywatelski zakłada, że dotyczy zadań, których realizacja w całości zmieści się w roku 2017;

Po złożeniu Twój projekt trafia do Biura ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Otwocka, które prowadzi rejestr złożonych formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i przekazuje te formularze do odpowiednich komórek merytorycznych w celu przeprowadzenia analizy merytorycznej zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
Komórki te, po przeprowadzonej ocenie merytorycznej, przekazują karty analiz do Biura ds. Funduszy Zewnętrznych. Stamtąd niezwłocznie trafią do Komisji Opiniującej. Tam zapadnie decyzja o tym, które propozycje zadań zostaną poddane pod głosowanie, a które nie. Wszystkie te trudne decyzje zostaną szczegółowo uzasadnione na piśmie i udostępnione wszystkim zainteresowanym.
Wszyscy mamy świadomość, że błędy zdarzają się nawet najlepszym. Co, jeżeli zdarzy się to i Tobie? Nie musisz się martwić – komórki merytoryczne skontaktują się z Tobą i poproszą o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści Twojego wniosku. Dopiero gdy odmówisz, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany. O tym, czy Twój wniosek przeszedł weryfikację dowiesz się z listy opublikowanej m.in. na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Niezależne od tego, czy jesteś twórcą projektu, czy osobą zainteresowaną tym, jakie zadania trafiły na listę, już teraz zapraszamy Cię do śledzenia strony internetowej budżetu obywatelskiego oraz naszego profilu w mediach społecznościowych. To tam projekty zostaną pokazane mieszkańcom i mieszkankom Otwocka. To ważne – przecież to oni będą wybierać zadania do realizacji w głosowaniu!

________________________________________
Moje zadanie przeszło weryfikację. Czy to już koniec?

Budżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane w 2017 roku.

Kto może głosować?

W przypadku tego etapu istnieje jedno ograniczenie: głosować mogą mieszkańcy i mieszkanki miasta, którzy ukończyli szesnaście lat. Nie jest istotne, czy ktoś jest w Otwocku zameldowany. Podczas wypełniania karty do głosowania każdy głosujący będzie musiał podać swój adres zamieszkania i podpisem potwierdzić prawdziwość tych danych.
Przebieg głosowania:
Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2017 roku odbywać się będzie za sprawą specjalnie do tego celu przygotowanych kart, które zostaną udostępnione w terminie głosowania.
Każdy głosujący będzie mógł poprzeć maksymalnie pięć projektów, każdy w innym progu kwotowym. Każdy będzie mógł wybrać miejsce, w którym chce głosować! Punkty z urnami do głosowania zlokalizowane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach, w Przedszkolach Nr 6, 12, 18, Szkołach Podstawowych Nr 1 i 9 oraz w Gimnazjach 2 i 3.
Zagłosować będzie można poprzez:

 • wypełnienie kart do głosowania i wrzucenie ich do urny do głosowania w punktach głosowania;
 • przekazanie wypełnionych kart do głosowania bezpośrednio do wyznaczonych punktów głosowania;
 • wypełnienie kart interaktywnych do głosowania i przesłanie ich elektronicznie, za pomocą strony internetowej budżetu obywatelskiego.

W przypadku kart papierowych będziesz musiał znać numery identyfikacyjne (ID) zadań, które Cię interesują. Numery te trzeba będzie wpisać w odpowiednim miejscu na kartach do głosowania.
W przypadku głosowania za pomocą aplikacji, musisz wprowadzić swój nr PESEL. Jeżeli jest on w naszej bazie danych, przechodzisz do dalszych etapów głosowania. Jeżeli Twoich danych nie ma, musisz dokonać rejestracji.
Opisane i opatrzone numerami ID zadania będzie można przejrzeć na naszej stronie internetowej, w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta oraz oczywiście w punktach do głosowania.
Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej z nas, mieszkających w Otwocku. Zapraszamy do aktywnego udziału w Otwockim Budżecie Obywatelskim!

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr. telefonu 22 779 20 01 wew. 104