Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Rada Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w środę (20.01.2016 r.) o godz. 19:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie zmian w Budżecie Miasta Otwocka na 2016 rok.
 3. Omówienie pisma Chóru MeloDeus dotyczącego objęcia patronatem Warsztatów i wsparcie finansowe „I Otwockich Warsztatów Muzyki Gospel”
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej);
  2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu zadania: Projekt i budowa ciągu pieszorowerowego oraz remont chodników w ul. Przewoskiej;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr V/47/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu ronda na skrzyżowaniu ulicy Samorządowej i ulicy Reymonta;
  4. w sprawie zmiany uchwały nr V/50/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej;
  5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza);
  6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza – Etap II;
  7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Reymonta;
  8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszkorowerowego w ul. Kraszewskiego (na odcinku od ul. Brzozowej od ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock – Fromczyn) – I Etap;
  9. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów najmu lokali stanowiących własność Gminy Otwock; (ul. Johna Lennona 2)
  10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock;
  11. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.