Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania

Autor: Rada Miasta

26/01/2016

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

 1.  Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Analiza i zaopiniowanie zmian zawnioskowanych przez Wiceprezydenta Miasta Otwocka i Komisję Oświaty i Wychowania podczas posiedzenia komisji w dniu 19 stycznia 2016 r. do  projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania; 
 3.  Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock;
  2. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  3. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych, klas integracyjnych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Otwock, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 4. Sprawy różne, wolne wnioski;
 5. Zakończenie obrad.