Pracownicy urzędu miasta czekają na decyzję rady w sprawie wynagrodzeń

Autor: Wydział Kultury i Promocji

05/10/2017

Na dzisiejszej sesji, Rada Miasta po raz kolejny będzie rozpatrywała wniosek Prezydenta o prawidłowe zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników urzędu miasta.

W uchwalanym budżecie miasta na ten rok radni zmniejszyli pulę wynagrodzeń o ponad 1,5 mln zł, a obniżenie kwoty argumentowano wykonaniem budżetu za 2015 r. pomniejszonym o premie i nagrody (również te obowiązkowe wynikające z prawa pracy). W uchwalonej kwocie nie przewidziano również wzrostu dodatków stażowych oraz innych zobowiązań wynikających z zawartych umów o pracę jeszcze przed końcem 2015 r.

Kwoty, których Rada Miasta nie uwzględniała w uchwalanym przez siebie budżecie na 2017 rok a przysługujące pracownikom zgodnie z prawem to:
odprawy emerytalne (uwzględnia pracowników, którzy w tym roku nabywają prawo do przejścia na emeryturę. W roku 2015 takich osób nie było).
Brakująca kwota to:
402.729,60  
nagrody jubileuszowe (np. za 20 lecie, 30 lecie pracy).
Brakująca kwota to:
266.769,92
środki na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę (dotyczą pracowników urzędu oraz pracowników Straży Miejskiej, której obniżenie środków na wynagrodzenia wynikało z rozważań radnych co do jej likwidacji. Rada Miasta nie podjęła jednak tej decyzji). Brakująca kwota to:
432.426,48

Od początku 2017 roku:

  • Nie przeznaczono żadnych środków na nagrody uznaniowe
  • Premie otrzymali tylko ci pracownicy, których umowy o prace przewidują wynagrodzenie premiowe, tj.: zatrudnieni na stanowiskach: dozorcy, konserwatora, pracownika administracyjnego, robotnika gospodarczego, sekretarki, sprzątaczek.
  • Zredukowano 8 stanowisk pracy. (zatrudnienie przez ostatnie 6 lat pozostaje na podobnym poziomie)

Przyjęcie przypadkowej kwoty z wykonania budżetu za rok 2015 dla wynagrodzeń na 2017 rok nie może być miarodajne ponieważ:

  • w 2015 roku nie było żadnych odpraw emerytalnych,
  • w roku 2017 rok uprawnienia do przejścia na emeryturę uzyskało 15 osób, z czego do dnia dzisiejszego już pięć osób zadeklarowało skorzystanie z tego przywileju,
  • nie uwzględniono żadnych nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom na mocy obowiązującego prawa,
  • przyjmując kwoty z wykonania budżetu za cały rok, nie uwzględniono skutków finansowych wynagrodzeń wynikających z umów zawartych w trakcie roku.

Urząd Miasta Otwocka jest najtańszą administracją w powiecie otwockim w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Więcej informacji tutaj:

 LINK DO ARTYKUŁU

Mając na względzie jawność pracy urzędu oraz toczącą się dyskusję, dotyczącą wysokości wypłacanych wynagrodzeń dla otwockich urzędników przedstawiamy Państwu poniżej, na podstawie danych za maj 2017 roku listę wszystkich wypłaconych wynagrodzeń w kwotach brutto. Przedstawiona tabela nie uwzględnia danych, które są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

 TABELA ZAŁĄCZNIK