Procedura podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

02/06/2016

Procedura podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Jak podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci kanalizacyjnej? 

 1. Należy wystąpić do Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Karczewska 48, Otwock) z wnioskiem o zapewnienie odbioru ścieków – t.j. o informację techniczną lub warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 2. OPWiK Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej wraz z "Wymaganiami Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych".
 3. Po otrzymaniu w/w wytycznych z OPWiK Sp. z o.o. należy zlecić uprawnionemu projektantowi opracowanie projektu technicznego przyłącza.
 4. W przypadku budowy sieci ulicznych należy do projektu technicznego dołączyć uzyskaną od Prezydenta Miasta Otwocka decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania miasta.
 5. Projekt techniczny przyłącza należy złożyć do uzgodnienia do OPWiK Sp. z o.o.
 6. W tym samym czasie należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogi przyłącza kanalizacyjnego. Powyższa decyzja jest konieczna przy włączeniach przyłącza w sieć uliczną. 
 7. Inwestor wybiera wykonawcę  z uprawnieniami sanitarnymi do budowy przyłączy, który w imieniu inwestora załatwia wszelkie formalności budowy przyłącza.
 8. Wykonawca składa do Starosty Otwockiego (Wydział Architektury i Budownictwa) wypełnione zgłoszenie rozpoczęcia robót dla przyłącza kanalizacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami (3 egzemplarze umowy dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzja lokalizacyjną od zarządcy drogi w przypadku włączenia w pasie drogi bezpośrednio w sieć uliczną, wniosek o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków wypełniony i podpisany przez inwestora).
 9. Po dokonaniu skutecznego zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego, w dniu odbioru karty przebiegu robót należy wnieść opłatę za przyłączenie do sieci miejskiej wynikającej z taryf za wodę i ścieki obowiązujących na terenie Miasta Otwocka. Po dokonanej wpłacie należy odebrać kartę przebiegu robót.
 10. Następnie ze strony internetowej OPWiK Sp. z o.o. opwik.com należy pobrać wymagane formularze do wypełnienia podczas trwania budowy.
 11. Przed przystąpieniem do budowy należy złożyć do OPWiK Sp. z o.o. zlecenie kontroli technicznej podłączenia przyłącza kanalizacyjnego.
 12. Podczas budowy należy zgłosić do Działu Uzgodnień i Nadzoru oraz Działu Eksploatacji Sieci i Inwestycji OPWiK Sp. z o.o. mailowo na adres opwik@opwik.com, telefonicznie (22) 779 42 96 lub osobiście odbiór przyłącza przed zasypką.
 13. W dniu zakończenia budowy wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia OPWiK o jej zakończeniu.
 14. Wykonawca zobowiązany jest poinformować inwestora o konieczności podpisania docelowej umowy na odprowadzenie ścieków.
 15. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od daty zakończenia budowy należy zgłosić przyłącze do odbioru końcowego.
 16. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego należy załączyć niżej wymienione dokumenty: 
 • wypełnioną kartę przebiegu robót
 • wypełnione protokoły ostatecznego odbioru końcowego (2szt. w oryginale)
 • szkic zdawczo-odbiorczy (2 szt. w oryginale)
 • inwentaryzację geodezyjną
 • protokół od Zarządcy Drogi o doprowadzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego (w przypadku  bezpośredniego włączenia w ulicę)

Szczegółowe informacje na temat budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych można uzyskać w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, Otwock, tel. 22 779 42 96, strona internetowa: opwik.com