Program ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposób zagospodarowania ścieków bytowych na terenie Gminy Otwock.

Urząd Miasta Otwocka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250), Dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych mającym za zadanie budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę i modernizację zbiorczych systemów kanalizacyjnych (spełnienie wymagań ustalonych w Traktacie akcesyjnym dot. wdrażania w Polsce dyrektywy 91/271/EWG, aglomeracje powyżej 100 000 RLM co najmniej 98% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). Gmina ma obowiązek pozyskania informacji na temat sposobu zagospodarowania ścieków bytowych, danych na temat zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W miesiącach lipiec - wrzesień, odbędzie się inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie Gminy Otwock.

Inwentaryzacja w postaci ankiety będzie prowadzona przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwock. W przypadku nie zastania osób uprawnionych do udzielenia informacji, ankieta zostanie umieszczona w skrzynce pocztowej. Ankiety prosimy o dostarczenie jedną z form:

 • osobiście: Urząd Miasta Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Wydział Ochrony Środowiska, budynek C, pokój nr 4,
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Otwock, Wydział Ochrony Środowiska ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,
 • pocztą elektroniczną: (srodowisko@otwock.pl).

Druki dostępne są również:

 • w Urzędzie Miasta Otwocka w Wydziale Ochrony Środowiska, 
 • na stronie internetowej Miasta Otwock w zakładce: Otwock > Ochrona Środowiska > Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposób zagospodarowania ścieków bytowych na terenie Gminy Otwock.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Otwock z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

ikona strzałka Ankieta do pobrania

„Program ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - sposób zagospodarowania ścieków bytowych na terenie Gminy Otwock”

 1.  Cel Programu
  1. Wykazanie wielkości ładunku zanieczyszczeń dla aglomeracji Otwock powyżej 100 000 RLM.
  2. Spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych mającego za zadanie budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę i modernizację zbiorczych systemów kanalizacyjnych (dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM co najmniej 98% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego).
 2. Podstawy prawne funkcjonowania Programu
  1. Art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250).
  2. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26).
  3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jako podstawowy instrument wdrożenia postanowień ww. dyrektywy.
 3. Opis Programu
  W miesiącach lipiec - wrzesień rozpocznie się inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otwock. Program inwentaryzacji przewiduje:
  1. W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wdrożenie wymagań dotyczących systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych wynikających z dyrektywy Rady 91/271/EWG. Spełnienie wymagań zgodnie z wymogami prawa oraz interpretacją Komisji Europejskiej odnośnie rozplanowania granic aglomeracji, aby w jak największym stopniu cały produkowany ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków. W aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać osiągnięty blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi.
  2. Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ‑ ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.
  3. Potwierdzenie zawarcia umowy z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzanie ścieków.
  4. Prowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez sprawdzenie:
   a) W zbiornikach bezodpływowych:
   - sposobu zagospodarowania ścieków bytowych,
   - parametrów zbiorników bezodpływowych (konstrukcja, ilość, pojemność),
   - sposobu uszczelnienia dna zbiornika (rodzaj),
   - daty ostatniego opróżnienia zbiornika oraz częstotliwość opróżniania w ciągu roku (w tym dane podmiotu upoważnionego do usuwania nieczystości ciekłych, numer umowy).
   b) W przydomowych oczyszczalniach ścieków:
   - typu przydomowej oczyszczalni i roku uruchomienia,
   - przepustowości [m3/d],
   - rodzaju odbiornika ścieków oczyszczonych,
   - sposobu zagospodarowania osadu ściekowego,
   - data ostatniego usunięcia osadu ściekowego oraz częstotliwości usuwania osadu w ciągu roku.
 4. Sposób przeprowadzenie inwentaryzacji
  1. Przeprowadzanie ankiet z osobami uprawnionymi do udzielania informacji.
  2. Możliwość dostarczenia wypełnionej ankiety na trzy sposoby:
   - osobiście,
   - drogą pocztową,
   - pocztą elektroniczną.
 5. Zaangażowanie pracowników
  1. Przeprowadzanie ankiet na terenie Gminy Otwock.
  2. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz podłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 6. Czas realizacji
  1. Sierpień  – grudzień  2016 r.
 7. Koszty realizacji Programu
  1. Koszta papieru ksero.
  2. Wkład własny pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.
 8. Media
  1. Informacje na temat programu dostępne:
   - w Urzędzie Miasta Otwock, Wydziału Ochrony Środowiska, budynek C, pokój nr 4,
   - na stronie internetowej Miasta Otwock, w zakładce: Otwock > Ochrona Środowiska > Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposób zagospodarowania ścieków bytowych na terenie Gminy Otwock.
  2. Dostępność ankiet:
   - w Urzędzie Miasta Otwocka w Wydziale Ochrony Środowiska,
   - na stronie internetowej Miasta Otwock w zakładce: Otwock > Ochrona Środowiska > Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposób zagospodarowania ścieków bytowych na terenie Gminy Otwock.
 9. Oczekiwane efekty
  1. Weryfikacja podłączeń do sieci kanalizacyjnej.
  2. Pozyskanie informacji na temat zagospodarowania ścieków bytowych na terenie Gminy Otwock.
 10. Wykorzystanie osiągniętych rezultatów – korzyści dla Gminy Otwock
  1. Udokumentowanie wielkości ładunku zanieczyszczeń dla aglomeracji Otwock.
  2. Osiągnięcie blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi dla aglomeracji Otwock.