Rada Miasta nie poprawiła uchwały w wyznaczonym terminie

Autor: Administrator serwisu

26/10/2017

Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła zapisy uchwały z dnia 02 sierpnia 2017 roku.

W dniu 10 października Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Warszawie stwierdziła nieważność części zapisów uchwały Rady Miasta z sierpnia br.

Podjęta przez Radnych uchwała, ze względu na wewnętrzną niespójność, została zbadana z urzędu przez RIO. Na posiedzeniu, które odbyło się 5 września uznano cześć uchwały za nieważną http://www.otwock.pl/uchwala-regionalnej-izby-obrachunkowej,ne,mg,6,1613  (punkt 1),  po czym wezwano Radę Miasta do naprawienia błędnych zapisów w terminie do dnia 5 października (punkt 2 orzeczenia). W związku z niedotrzymaniem terminu przez Radę Miasta Otwocka oraz wcześniejszym postanowieniem, RIO na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 10 października unieważniło jej zapisy. Treść orzeczenia dostępna tutaj: http://bip.warszawa.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=28231&bar_id=29350 (punkt 1 orzeczenia)

Pomimo uchybień Rady Miasta Otwocka, pragniemy uspokoić mieszkańców, którzy są zaniepokojeni informacjami dotyczącymi wstrzymania realizacji inwestycji w mieście, przekazywanymi między innymi przez lokalne media.

Żadne inwestycje z powodu toczących się postępowań oraz decyzji RIO nie są wstrzymywane i nie ulegają z tego powodu opóźnieniom. Przykładem są między innymi realizowane obecnie ścieżki rowerowe, z terminem zakończenia prac do 15 listopada:

http://otwock.pl/trwa-budowa-sciezek-rowerowych,ne,mg,6,1646.