Reforma oświaty samorządowej w Mieście Otwock

Autor: Administrator Serwisu

02/02/2017

W związku z wdrożeniem reformy oświaty Prezydent Miasta Otwocka, Zarządzeniem nr 228/2016, powołał zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Mieście Otwock.

W skład zespołu włączeni zostali  Wiceprezydent Miasta Otwocka,Dyrektor Oświaty Miejskiej, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, przedstawiciele Rad Rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach, przedstawiciele związków zawodowych oraz Radni – przedstawiciele Komisji Oświaty i Wychowania.

Zespół, na podstawie analiz demograficznych  oraz w oparciu o dane o zasobach lokalowych i kadrowych, opracował rekomendacje dotyczące nowej sieci szkół w Otwocku.

Priorytetami, branymi pod uwagę podczas prac zespołu były: jak najlepsze warunki lokalowe dla uczniów, bliskość szkoły dla ucznia, optymalne wykorzystanie zarówno zasobów lokalowych jak i kadry pedagogicznej w poszczególnych placówkach.

Rekomendacje zespołu:
  1. Wszystkie gimnazja na terenie Miasta Otwocka powinny zostać przekształcone w szkoły podstawowe.
  2. Od września 2017 r. obowiązywać będą nowe obwody dla uczniów klas 0-1. Zespół opracował granice obwodów dla wszystkich (10) szkół podstawowych w Otwocku.
  3. W oparciu o zapisy ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o systemie oświaty, uczniom kilku oddziałów klasy VI szkoły podstawowej, w okresie przejściowym zostanie wskazane miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII-VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, a więc część klas VI (CAŁE ODDZIAŁY) zostaną w obecnej szkole podstawowej, a część przejdzie w ramach całego oddziału do obecnego gimnazjum. Należy jednak zaznaczyć, że przeniesione zostaną całe klasy, bez rozdzielania uczniów. Konsultacje z rodzicami będą w tej sprawie przeprowadzać dyrektorzy poszczególnych placówek.

Reforma edukacji to długotrwały proces, z którym będą musieli zmierzyć się uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy placówek. Wypracowane przez Zespół rozwiązania, po wielu analizach, są korzystne dlasystemu oświaty w Otwocku i pozwolą na wprowadzenie reformy w sposób minimalizujący niedogodności.

Podczas analiz wzięto pod uwagę:
  • uniknięcie rozdzielenia obecnych oddziałów klasowych;
  • utworzenie mniejszych szkół, zapewnienie dobrego przygotowania, kształcenia i wychowania;
  • zindywidualizowanie podejścia do ucznia w związku z mniejszą liczbą uczniów w szkole;
  • znaczną poprawę komunikacji pomiędzy nauczycielem a zespołem klasowym, ułatwienie prowadzenia zespołu klasowego;
  • optymalną etatyzację w obydwu typach szkół – w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach;
  • równoległy rozwój Szkół Podstawowych i Gimnazjów – model 1-8 reformy;
  • wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, wzmocnienie roli wychowawców.
Rekomendacje zespołu zostaną uwzględnione podczas przygotowania projektu uchwały o dostosowaniu sieci oświatowej do nowego ustroju szkolnego. Następnie projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty i organizacje związkowe. W kolejnym etapie uchwała trafi pod obrady Rady Miasta Otwocka, która ostatecznie zdecyduje o nowej sieci szkół w Otwocku.