Rekrutacja 2017/2018

Informacja dotycząca dzieci nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej

Dzieci 6,5,4,3 letnie oraz z dzieci odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w Otwocku, mają prawo do wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka. 

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Organ Prowadzący wskaże rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko. 

Proces wskazywania miejsca dzieciom, które nie zostały przyjęte do wybranych placówek, rozpocznie się w miesiącu lipcu br. Rodzice otrzymają pisemną informację, w którym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zostało przygotowane miejsce dla dziecka. 

W celu zapisania dziecka do placówki, w której zostało zapewnione miejsce, należy w terminie siedmiu od dnia otrzymania informacji od Organu Prowadzącego, złożyć potwierdzenie woli zapisu. 

Potwierdzenie woli zapisu należy złożyć pisemnie w sekretariacie Oświaty Miejskiej w Otwocku, ul. Johna Lennona 4. 

Niezłożenie woli zapisu w wyżej wskazanym terminie i formie, oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 4  W OTWOCKU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Od 8 maja 2017r. rusza nabór  dzieci do Przedszkola Nr 4 w Otwocku na rok szkolny 2017/2018. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie zamieszkałe w Otwocku. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: www.otwock.formico.pl
  • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.  W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie. 
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek oraz oświadczenia w  przedszkolu,
  • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.
Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami będą przyjmowane w terminie
od 8 maja 2017r. do 19 maja 2017r.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z:
  • Zasadami rekrutacji do przedszkoli;
  • Harmonogramem rekrutacji. 
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu 31 maja 2017r. o godz. 8:00.
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

24.04.2017r.

28.04.2017r.

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

08.05.2017r.

19.05.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

22.05.2017r.

30.05.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

31.05.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

01.06.2017r.

09.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

13.06.2017r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

od dnia

do dnia

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

19.06.2017r.

22.06.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

23.06.2017r.

27.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28.06.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

28.06.2017r.

30.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

03.07.2017r.


Wszystkie bieżące informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Otwock