Rekrutacja 2018/2019

Od 12 lutego 2018r. rozpocznie się rekrutacja  dzieci do Przedszkola Nr 4 w Otwocku na rok szkolny 2018/2019. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci 3-4-5-6 letnie  zamieszkałe w Otwocku.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku rodzice zobowiązani są zapoznać się z:
  • zasadami rekrutacji do przedszkoli,
  • harmonogramem rekrutacji.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: https://otwock.formico.pl
  • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.  W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek oraz oświadczenia w  przedszkolu,
  • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.
 Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami będą przyjmowane w terminie od 12 lutego 2018r. do 23 lutego 2018r. w godz. 7.00 – 17.00 przez dyrektora i nauczycieli.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu 15 marca 2018r


Wszystkie bieżące informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 znajdują się na stronie Urzędu Miasta Otwock i Oświaty Miejskiej.