Rozwój sieci dróg rowerowych w metropolii warszawskiej

Autor: Gazeta Otwocka

20/12/2016

Już niebawem rozpocznie się realizacja projektów dotyczących poszerzenia metropolitalnego systemu tras rowerowych. Pierwszy pakiet inwestycji to blisko 330 km nowych dróg za prawie 340 mln zł.   

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano w konkursie do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych. Planowane inwestycje to głównie budowa nowych, ale również modernizacja istniejących dróg rowerowych w Warszawie oraz 34 gminach sąsiadujących ze stolicą. Całkowity koszt niemal 330 km nowych tras oraz przebudowanych i wyznaczonych dodatkowo odcinków to prawie 340 mln zł. Samorządy dostaną na to ponad 241 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Niebawem zostaną zawarte umowy o dofinansowanie wybranych projektów.

Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.

To był pierwszy konkurs na budowę sieci dróg rowerowych w ramach metropolii, w kwietniu 2017 roku planowany jest kolejny nabór. W ramach realizacji spójnego systemu sieci tras rowerowych samorządy metropolii warszawskiej wstępnie zaplanowały docelowo ok. 1,1 tys. km nowych tras rowerowych z różnych źródeł finansowania.

Przypomnijmy, że w ciągu półtora roku na terenie Otwocka wybudowanych zostanie ponad 7 km ścieżek rowerowych, które połączą nasze miasto z Karczewem i Józefowem. Zadanie o wartości ponad 9 mln zł będzie w 80 proc. dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada połączenie podwarszawskich gmin ze stolicą.

Na terenie Otwocka wybudowanych zostanie 7,04 km tras rowerowych, które uzupełnią istniejącą sieć. Głównym celem realizowanego projektu jest połączenie ścieżkami rowerowymi gmin uczestniczących w przedsięwzięciu. Otwock, dzięki zrealizowaniu inwestycji uzyska dwa nowe połączenia z Józefowem (w ulicy Kraszewskiego i w ulicy Turystycznej) oraz jedno z Karczewem (w ulicy Kraszewskiego). Ponadto kontynuowana będzie budowa kolejnych etapów ścieżek rowerowych (w ulicach: Armii Krajowej, Przewoskiej, Narutowicza i Tatrzańskiej).

Szacowana kwota przeznaczona na ścieżki rowerowe w roku 2017 przez Urząd Miasta Otwock wynosi - 9 073 714,27 zł. 80 proc. kosztów kwalifikowanych tej inwestycji zostanie naszemu miastu zwrócone w ramach dofinansowania przez Unię Europejską.

Galeria