Ruszyła kontrola terminowości wnoszonych opłat!

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

07/07/2017

napisy na tle

Ruszyła ponowna kontrola terminowości wnoszonych opłat!

Drodzy Mieszkańcy informujemy, że Urząd Miasta dokonuje systematycznych kontroli terminowości wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin wnoszenia opłaty, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/316/12 z dnia 20 grudnia 2012 r., jest do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Do osób zalegających z opłatami wysyłane są upomnienia. Do każdego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, doliczany jest koszt upomnienia w wysokości 11,60 zł (Dz.U. z 2015 r. poz. 1526).

Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty zadłużenia wraz z kosztami upomnienia i odsetkami podatkowymi liczonymi do dnia wpłaty. Jeżeli naliczone odsetki na dzień wpłaty nie przekroczą kwoty 8,70 zł odsetek tych nie nalicza się wcale, a dokonuje wyłącznie wpłaty należności głównej i kosztów upomnienia.

W przypadku nieuregulowania, we wskazanym w upomnieniu terminie, należności pieniężnych wraz z odsetkami, o ile są należne, i kosztami upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które zaspakajane są w pierwszej kolejności.