Skorzystaj z programu

Autor: biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

31/10/2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii ogłasza konkurs projektów współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),.

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.:

Szczegółowe informacje na stronie:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-nabor.html