Stanowisko Prezydenta Miasta Otwocka

Autor: Prezydent

06/02/2017

Szanowni Mieszkańcy Otwocka!

W dniu 4 lutego br. wraz z przedstawicielami władz samorządowych podwarszawskich gmin podpisałem apel do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie z parlamentu projektu ustawy o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy.
Szkoda, że proponowany projekt ustawy nie był konsultowany z samorządami tylko próbuje się go narzucić odgórnie. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że głównym jego celem jest zawłaszczenie samorządów i zamach na ich niezależność.
Tymczasem, małym i średnim samorządom terytorialnym zlokalizowanym obok dużego ośrodka niewątpliwie jest potrzebna ustawa metropolitalna. Obecne przepisy choć określają zasady współpracy między samorządami, to jednak są oderwane od faktycznych potrzeb. Szczególnie widać to przy realizacji projektów komunikacyjnych i projektów infrastrukturalnych.
Świetnym przykładem jest międzygminny projekt funkcjonowania sieci połączeń komunikacji publicznej z Miastem Stołecznym Warszawą. Gminy podwarszawskie tworzą porozumienie z Miastem Otwock, a to dalej podpisuje porozumienie z Warszawą na uruchamianie Szybkiej Kolei Miejskiej. Z komunikacji korzystają mieszkańcy wszystkich gmin powiatu otwockiego, ale już projekt finansuje tylko część i to w niewspółmiernych wysokościach. My, jako Samorząd Miasta Otwocka nie mamy faktycznego wpływu ani na koszty niejako narzucane przez Warszawę (jako przewoźnika), ani też na wysokość dotacji przekazywanych na projekt przez inne gminy. Świetnym przykładem może być także zaproponowane przez Otwock i Józefów włączenie naszego regionu do I strefy biletowej. Projekt nie wszedł w życie od 2017 roku, bo nie ma aktu prawnego obligującego samorządy do jego współfinansowania.
Rozwiązania tego problemu oczekujemy od ustawy metropolitalnej. Podobnie z projektami infrastrukturalnymi. Gminy podwarszawskie zabiegają na przykład o rozbudowę dróg dojazdowych do Warszawy, a Miasto Stołeczne nie jest tym zainteresowane w równym stopniu, bo infrastruktura choć zlokalizowana w Warszawie służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom gmin ościennych. Ten problem też powinien być rozwiązany przez ustawę metropolitalną.
Podobnie wygląda załatwienie sprawy gospodarki wodno-ściekowej czy publicznej służby zdrowia. Pierwsza ustawa tego nie obejmowała. Dlatego też uważamy, że wszelkie projekty ustaw metropolitalnych powinny być konsultowane z poszczególnymi grupami miast. Aglomeracje mają różne problemy wymagające zmian. Być może warto zamiast tworzenia nowego, „pokracznego” szczebla samorządu, którym faktycznie stanie się aglomeracja warszawska, wzmocnić rolę współpracy między samorządami przekazując odpowiednie środki finansowe.
Podsumowując, oczekujemy że ustawa rozwiąże problemy, a nie że jej głównym celem będzie zmiana granic obecnie istniejących gmin, bo te radzą sobie z realizacją swoich zadań bardzo dobrze.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak

 

APEL SAMORZADOWCÓW WARSZAWY I PODWARSZAWSKICH GMIN:

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

My, niżej podpisani sygnatariusze poniższego apelu, zwracamy się z kategorycznym żądaniem wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. W tym wypadku nie została zachowana żadna forma konsultacji. Projekt ustawy jest niekonstytucyjny.
Mając powyższe na uwadze żądamy wycofania projektu ustawy spod obrad Sejmu.
Władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły w 2014 roku porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. Ignorowanie tego faktu jest przejawem braku szacunku dla przepisów ustrojowych kształtujących podstawy samorządności, ale przede wszystkim mieszkańców naszych miast i gmin!

Szanowna Pani Premier,
Szanowni Panowie Marszałkowie,
walcząc o samorządność, uszanowanie dorobku i zachowanie tożsamości naszych gmin, wnosimy jak na wstępie.