Uchwała o likwidacji Straży Miejskiej – postępowanie nadzorcze Wojewody

Autor: Administrator serwisu

30/01/2018

Z dniem 29 stycznia 2018 roku do wiadomości Prezydenta Miasta Otwocka wpłynęło pismo kierowane do Rady Miasta Otwocka dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 18.12.2017 w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Otwocku.

W treści pisma Wojewoda wezwał Radę Miasta Otwocka, w terminie 2 dni od otrzymania, do pisemnego wyjaśnienia ważnych okoliczności dotyczących procedowania oraz uchwalenia wspomnianej uchwały, w szczególności:

  1. w jakim trybie przeprowadzono głosowanie nad przedmiotową uchwałą wraz z protokołem sesji, podczas której podjęto uchwałę;
  2. czy zachowano procedurę określoną w § 17 ust. 3, 4, 5 i 8 Statutu Miasta Otwocka, w tym czy przedstawiono projekt przedmiotowej uchwały do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Otwocka wraz z podaniem daty dokonania tej czynności;
  3. informacji, czy założenia lub projekt przedmiotowej uchwały został skierowany do odpowiednich władz statutowych organizacji związkowych oraz czy w razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku został on o tym poinformowany na piśmie;
  4. uchwały nr L/253/94 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej – w formie dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem;

Po zakończeniu postępowania nadzorczego niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Skan pisma od Wojewody Mazowieckiego