Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi podjęta z naruszeniem prawa

Autor: Administrator

19/01/2018

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi, która była podstawą do ogłoszenia referendum została podjęta z naruszeniem prawa. Potwierdził to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Referendum w sprawie odwołania prezydenta może być przeprowadzone na podstawie inicjatywy mieszkańców (potrzebne jest zbieranie podpisów) lub na podstawie inicjatywy radnych, którzy aby ogłosić referendum musza podjąć uchwałę o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi.

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium została przez radnych podjęta z NARUSZENIEM PRAWA, co potwierdził wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego (pobierz)

W uzasadnieniu przedstawiono obowiązujący  stan prawny, w którym potwierdzono, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy m.in. uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, to jednak sposób głosowania uchwały wynika wprost z ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy regulujące sposób głosowania mają charakter bezwzględnie obowiązujący, od którego wyjątki może wprowadzać jedynie ustawa.

Rada Miasta Otwocka, postępując niezgodnie z zapisami ustawy, przekroczyła swoje kompetencje.

Wyrok sądu został ogłoszony rok po przeprowadzonym referendum, które zostało unieważnione ze względu na zbyt niską frekwencję.

Galeria