W dniu 14 sierpnia br. ZGM NIECZYNNY

Autor: Gazeta Otwocka

02/08/2017

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku z dnia 1 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia dnia %solnego od pracy w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku


Na podstawie an. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.z 2016r. poz. 1666 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ I. Ustalam dzień 14 sierpnia 2017r. (poniedzialek) dniem wolnym od pracy dla Pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § I zarządzenia. ustalono w zamian za dzień 11 listopada 2017r.

§ 3. Informację o dniu wolnym tj. 14 sierpnia 2017r., podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Owocku, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wykonanie oraz nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam pracownikowi ds. kadr Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie do zarządzenia:

Na podstawie an. 130 § 2 Kodeksu pracy, święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar CZASU pracy o 8 godzin. Biorąc pod uwagę powyższe wyznaczono dzien wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2017r. za dzień 11 listopada 20I7r.

Galeria