W szkołach rozpoczyna się realizacja projektu

Autor: biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

23/10/2017

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach - łącznie 78 osób (74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M), w tym 370 uczniów z otwockich II i III klas gimnazjalnych. Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy: Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki,  Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

Cel główny:

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie  ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem  w projekcie do 30 VI 2019 roku.

Opis

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług.

Wsparcie projektu obejmuje rozwiązania:

  • uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania              z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z tego zakresu.
  • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego .

Grupy docelowe:

Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty / rezultaty:

  1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego – 71;
  2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego objętych wsparciem w programie – 78;
  3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno                       – zawodowego – 48;
  4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego – 22;
  5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego – 49;
  6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanym w ramach projektu – 4000;
  7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych     – 4000;
  8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – 30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

- kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt;

- wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

tablica informacyjna

Regulamin projektu 

Formularz rekrutacyjny ucznia 

Oświadczenie uczestnika Projektu