Ważny komunikat dla przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

20/01/2017

zdjęcia sprawozdań

Prezydent Miasta Otwocka przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie:

  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  • odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zobowiązany jest posiadać aktualne zezwolenie – wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na prowadzenie działalności.

Ponad to zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Na podstawie w/w ustawy każdy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.

ikona strzałka Komunikat nr 1 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów

ikona strzałka Komunikat nr 2 - sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ikona strzałka Komunikat nr 3 - sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości